Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 30: Đường đi Sa Pa - Nguyễn Mạnh Hùng

Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiÕm quý.
Sa Pa quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta
Theo NGUYỄN PHAN HÁCH
ppt 17 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 30: Đường đi Sa Pa - Nguyễn Mạnh Hùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tiet_30_duong_di_sa_pa_nguyen_manh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 30: Đường đi Sa Pa - Nguyễn Mạnh Hùng

  1. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức Trường Tiểu học Kim Chung Giáo viên thực hiện : Nguyễn Mạnh Hùng
  2. Đường đi Sa Pa Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiÕm quý. Sa Pa quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta Theo NGUYỄN PHAN HÁCH
  3. Phân biệt từ long lanh : phân biêt âm đầu l với n trong từ : nong nia , nong tằm nồng nàn : phân biệt âm đầu n với l trong từ :lồng ngực , lồng chim khoảnh khắc: phân biệt vần oanh với vần oang trong từ: khoảng trời, khoảng không thoắt : phân biệt vần oắt với vần oắc .
  4. 2 :Caùch caàm buùt : + Cầm bút bằng ba ngón : ngón cái , ngón trỏ , ngón giữa. + Khi viết, dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải : cán bút nghiêng về bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động nhịp nhàng
  5. Đường đi Sa Pa Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiÕm quý . Sa Pa quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta Theo NGUYỄN PHAN HÁCH
  6. Đáp án a ong ông ưa r ra ch¬i, ra ®i, rong ch¬i,rßng réng r·i, con röa tay, röa sinh ra, ra vÒ, rßng,rongbiÓn, rång, x­¬ng mÆt, dao rùa, ra r¶, r· rêi, rong rêu rång, réng lín, ra tay, d da dÎ, ¸o da dßng s«ng, d«ng dµi, d«ng muèi d­a, qu¶ da vµng, d· dâng d¹c, l¸ tè, c¬n d«ng, d­a, qu¶ døa, ngo¹i, d­ d¶, dong, dong dông bão, bä dõa, , dáng, gi gia dông, gia giäng nãi, b·o gi«ng, ®iÓm giữa, ®ình, gi· g¹o, giong buồm nßi gièng, gĩưa chõng, gia s¶n, gi¸ giãng r¶, h¹t gièng, gĩưa ®­êng, s¸ch, , gièng nhau, gĩưa nhµ,
  7. Hồ Thượng ở Ca-na-da