Bài giảng Vật Lí 8 - Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Trong tự nhiên cũng như trong kỹ thuật, ta thường quan sát thấy sự chuyển hoá cơ năng từ dạng này sang dạng khác: Động năng chuyển hoá thành  thế năng và ngược lại thế năng chuyển hoá thành động năng. Dưới đây ta sẽ kháo sát cụ thể sự chuyển hoá này.
ppt 9 trang lananh 15/03/2023 2780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật Lí 8 - Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_8_bai_17_su_chuyen_hoa_va_bao_toan_co_nang.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật Lí 8 - Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

  1. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG Trong tự nhiên cũng như trong kỹ thuật, ta thường quan sát thấy sự chuyển hoá cơ năng từ dạng này sang dạng khác: Động năng chuyển hoá thành thế năng và ngược lại thế năng chuyển hoá thành động năng. Dưới đây ta sẽ kháo sát cụ thể sự chuyển hoá này.
  2. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi. C3 Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi như thế nào? Tìm từ thích hợp cho các ô trống của câu trả lời sau: Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần,vận tốc của nó giảm. dần. Như vậy thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm . dần. C4 Ở vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu trả lời sau. Quả bóng có thế năng lớn nhất tại vị trí A , và có thế năng nhỏ nhất tại vị trí B Quả bóng có động năng lớn nhất tại vị trí B , và có động năng nhỏ nhất tại vị trí A
  3. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi. Thí nghiệm 2: Con lắc dao động. C7 Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, động năng lớn nhất? Ở vị trí A và C con lắc có thế năng lớn nhất. Ở vị trí B con lắc có động năng lớn nhất. C8 Ở những vị trí nào con lắc có thế năng nhỏ nhất, động năng nhỏ nhất? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu? Ở vị trí B con lắc có thế năng nhỏ nhất. Ở vị trí A và C con lắc có động năng nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất này bằng 0.
  4. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. II. BẢO TOÀN CƠ NĂNG Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ: Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. III. VẬN DỤNG C9 Hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau: a) Mũi tên được bắn ra từ chiếc cung, Thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên.
  5. Bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. II. BẢO TOÀN CƠ NĂNG Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ: Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. III. VẬN DỤNG C9 Hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau: c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng, Vật đi lên động năng đã chuyển hoá thành thế năng. Vật rơi xuống thế năng đã chuyển hoá thành động năng.