Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 theo bốn mức độ kiến thức

Câu 1: Chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:

A. CuSO4                     B. Al                             C. Fe                             D. Mg(OH)2

Câu 2: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là:

A. CuO, CaCO3            B. NaOH, MgCl2           C. Fe, Cu                      D. CaO, NaNO3

Câu 3: Nhận biết các chất bột màu trắng: CaO, Na2O, MgO, P2O5 ta dùng cách nào sau đây?

A. Dùng dung dịch HCl                                      B. Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím

C. Hòa tan vào nước và dùng phenolphtalein      D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Chất nào sau đây không phản ứng với clo?

A. NaCl                        B. NaOH                      C. Al                             D. H2

Câu 5: Cặp chất không phản ứng với nhau là:

A. Fe và dung dịch CuSO4.                                B. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3

C. dung dịch FeCl2 và dung dịch H2SO4.             D. dung dịch NaOH và khí Cl2.

Câu 6: Trong số các dung dịch: Na2SO4, KCl, HCl, KOH, CH3COOH những dung dịch có

       pH < 7 là:

A. KCl, CH3COOH.      B. Na2SO4, HCl            C. KOH, HCl  .             D. HCl, CH3COOH

Câu 7: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol  của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)

A. 0,75M.                     B. 0,5M.                       C. 0,25M.                     D. 1M.

docx 2 trang lananh 15/03/2023 3180
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 theo bốn mức độ kiến thức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_trac_nghiem_hoa_hoc_9_theo_bon_muc_do_kien_thuc.docx

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 theo bốn mức độ kiến thức

  1. Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 theo bốn mức dộ kiến thức Câu 1: Chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là: A. CuSO4 B. Al C. Fe D. Mg(OH)2 Câu 2: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là: A. CuO, CaCO3 B. NaOH, MgCl2 C. Fe, Cu D. CaO, NaNO3 Câu 3: Nhận biết các chất bột màu trắng: CaO, Na2O, MgO, P2O5 ta dùng cách nào sau đây? A. Dùng dung dịch HCl B. Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím C. Hòa tan vào nước và dùng phenolphtalein D. Tất cả đều đúng Câu 4: Chất nào sau đây không phản ứng với clo? A. NaCl B. NaOH C. Al D. H2 Câu 5: Cặp chất không phản ứng với nhau là: A. Fe và dung dịch CuSO4. B. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3 C. dung dịch FeCl2 và dung dịch H2SO4. D. dung dịch NaOH và khí Cl2. Câu 6: Trong số các dung dịch: Na2SO4, KCl, HCl, KOH, CH3COOH những dung dịch có pH < 7 là: A. KCl, CH3COOH. B. Na2SO4, HCl C. KOH, HCl . D. HCl, CH3COOH Câu 7: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39) A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M. Câu 8: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A. NH3, SO2, CO, Cl2. B. N2, NO2, CO2, CH4, H2. C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2. Câu 9: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. D. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. Câu 10: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. B. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. C. điện phân NaCl nóng chảy. D. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực. Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)