Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 - Trường THCS Phước Mỹ Trung

Tính được căn bậc hai số học của một số không âm 
Xác định dược diều kiện của biến trong biểu thức A để xác định
Tính được căn bậc ba của một số
Vận dụng được hằng đẳng thức =
Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai
Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai
Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để rút gọn biểu thức.
Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để chứng minh đẳng thức 
  Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để tìm giá trị của x trong đẳng thức
doc 7 trang lananh 17/03/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 - Trường THCS Phước Mỹ Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_toan_dai_so_9_truong_thcs_phuoc_my_tr.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 - Trường THCS Phước Mỹ Trung

  1. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tuaàn 9 – Tieát 17 KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT I .MUÏC TIEÂU -Kieåm tra laïi quaù trình hoïc taäp vaø vaän duïng cuûa hoïc sinh trong chöông I -Reøn luyeän kĩ naêng trình baøy lôøi giaûi, taâm lí thi cöû -Ñaùnh giaù möùc ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñeå kòp thôøi khaéc phuïc ôû caùc chöông tieáp theo -HS coù ñieàu kieän oân taäp chöông I toát hôn vaø xaùc ñònh ñöôïc kieán thöùc troïng taâm cuûa chöông II.CHUAÅN BÒ -GV: Soaïn vaø phoâtoâ ñeà kieåm tra, daën doø HS oân taäp -HS: OÂn laïi lí thuyeát vaø baøi taäp chöông I; giaáy kieåm tra; Maùy tính boû tuùi III.MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Thấp Cao Cộng Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Khái Tính được Sử dụng được Vận dụng được niệm căn bậc hai điều kiện A xác hằng đẳng thức căn của một số định khi A > 0 suy A2= A bậc hai không âm ra điều kiện của biến trong biểu thức A Số câu 1 1 1 3 hỏi Số điểm 0,5 1.5đ TL 0,5 0.5 (15%) 2. Các Thực hiện được Vận dụng được các phép tính, phép các phép biến đổi các phép biến đổi đơn giản căn tính và đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn, tính giá trị các bậc hai biểu thức, chứng minh, tìm x phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai Số câu 1 1 1 3 1 7 hỏi Năm học:2018-2019
  2. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 Bảng mô tả chi tiết về các câu hỏi: Câu Cấp độ Mô tả 1 NB Tính được căn bậc hai số học của một số không âm 2 TH Xác định dược diều kiện của biến trong biểu thức A để Axác định 3 TH Tính được căn bậc ba của một số 4 VDT Vận dụng được hằng đẳng thức A2= A Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai 5 TH Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai 6 VDT Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để rút gọn 7 VDT biểu thức. Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để chứng 8 VDT minh đẳng thức 9 VDC Vận dụng được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai để tìm giá trị của x trong đẳng thức Năm học:2018-2019
  3. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 Caâu 5. Bieåu thöùc 24 6 coù giaù trò bằng A.6. B. 2 6 . C.- 6 .D. 6 . 1 1 Caâu 6. Giaù trò cuûa bieåu thöùc baèng 3 7 3 7 A. -3. B. 3 . C. 2 7 . D. 6. B. Phaàn töï luaän (7ñ) Câu 7. (3ñ) Ruùt goïn bieåu thöùc a. 2 3 5 2 2 24 b. 4a 25a 36a vôùi a 0 1 33 1 c. 6 12 3 11 2 Câu 8. (2ñ) Chöùng minh a b b a 1 : a b ( vôùi a > 0 ; b > 0) ab a b Câu 9. (2ñ) Tìm x 1 x 2 4x 8 9x 18 4 3 V. ĐÁP ÁN: * Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm Mã đề 1 1 2 3 4 5 6 C D B A B D Mã đề 2 1 2 3 4 5 6 B B A C D B *Phần tự luận: Câu Ý Nội dung Điểm 7 a) 2 3 5 2 2 24 2 6 5 4 4.6 0,25ñ 2 6 10 2 6 0,25ñ = 10 Năm học:2018-2019
  4. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 *Thống kê điểm kiểm tra: Lớp Giỏi Khá T Bình Yếu Kém TC Năm học:2018-2019