Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Công thức lượng giác (Có đáp án)

Câu 1(NB). Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A.               B.

C.               D.

Câu 2(NB).Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A.               B.

C.                 D.

docx 4 trang lananh 03/03/2023 6560
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Công thức lượng giác (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_toan_lop_10_bai_2_cong_thuc_luong_giac_co_da.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Công thức lượng giác (Có đáp án)

  1. ĐỀ TEST SỐ . MÔN THI: TOÁN LỚP BÀI: Thời gian làm bài: 20 phút (10 câu trắc nghiệm) Câu 1(NB). Trong các công thức sau, công thức nào đúng? A. cos a – b cos a.cosb sin a.sin b. B. cos a b cos a.cosb sin a.sin b. C. sin a – b sin a.cosb cos a.sin b. D. sin a b sin a.cosb cos.sin b. Câu 2(NB). Trong các công thức sau, công thức nào sai? a b a b a b a b A. cos a cosb 2cos .cos . B. cos a – cosb 2sin .sin . 2 2 2 2 a b a b a b a b C. sin a sin b 2sin .cos . D. sin a – sin b 2cos .sin . 2 2 2 2 Câu 3(NB). Rút gọn biểu thức: sin a –17 .cos a 13 – sin a 13 .cos a –17 , ta được 1 1 A. sin 2a. B. cos 2a. C. . D. . 2 2 1 3 Câu 4(NB). Cho hai góc nhọn a và b với tan a và tan b . Tính a b . 7 4 2 A. . B. . C. . D. . 3 4 6 3 1 1 Câu 5(NB). Cho hai góc nhọn a và b . Biết cos a , cosb .Giá trị cos a b .cos a b bằng 3 4 113 115 117 119 A. . B. . C. . D. . 144 144 144 144 sin2 2 4sin2 4 Câu 6(TH).Biểu thức có kết quả rút gọn bằng: 1 8sin2 cos 4 1 1 A. 2 tan 4 . B. tan4 . C. 2 cot 4 . D. cot4 2 2 . 3 4cos 2 cos 4 Câu 7(TH).Biểu thức có kết quả rút gọn bằng: 3 4cos 2 cos 4 A. tan 4 . B. tan 4 . C. cot 4 . D. cot 4 . 8 5 Câu 8(TH).Nếu biết sin a , tan b và a,b đều là các góc nhọn và dương thì sin a b là: 17 12 20 20 21 22 A. . B. . C. . D. . 220 220 221 221 Câu 9(VD). Nếu   và cot cot  2 cot  thì cot .cot bằng: 2 A. 3 . B. 3 . C. 3. D. 3   Câu 10(VD). Nếu tan 3tan thì tan tính theo bằng. 2 2 2 Trang 1/4 - WordToan
  2. 1 1 Câu 5(NB). Cho hai góc nhọn a và b . Biết cos a , cosb .Giá trị cos a b .cos a b bằng 3 4 113 115 117 119 A. . B. . C. . D. . 144 144 144 144 Lời giải Chọn D. Ta có : 2 2 1 2 2 1 1 119 cos a b .cos a b cos 2a cos 2b cos a cos b 1 1 . 2 3 4 144 sin2 2 4sin2 4 Câu 6(TH).Biểu thức có kết quả rút gọn bằng: 1 8sin2 cos 4 1 1 A. 2 tan 4 . B. tan4 . C. 2 cot 4 . D. cot4 2 2 . Lời giải Chọn D. sin2 2 4sin2 4 4sin2 cos2 4(1 sin2 ) 4sin2 cos2 4cos2 2 2 2 2 2 2 4 1 8sin cos 4 1 8sin 2(1 2sin ) 1 1 8sin 2 8sin 8sin 1 4cos2 (sin2 1) 4cos4 1 cot4 . . 8sin4 8sin4 2 3 4cos 2 cos 4 Câu 7(TH).Biểu thức có kết quả rút gọn bằng: 3 4cos 2 cos 4 A. tan 4 . B. tan 4 . C. cot 4 . D. cot 4 . Lời giải Chọn B. 2 2 2 3 4cos 2 cos 4 3 4 1 2sin 2 1 2sin 1 3 4cos 2 cos 4 2 2 2 3 4 2cos 1 2 2cos 1 1 . 8sin2 a 8sin2 8sin4 tan4 . 8cos2 a 8cos2 8cos4 8 5 Câu 8(TH).Nếu biết sin a , tan b và a,b đều là các góc nhọn và dương thì sin a b là: 17 12 20 20 21 22 A. . B. . C. . D. . 220 220 221 221 Lời giải Chọn C. Ta có a,b đều là các góc nhọn và dương. 8 64 15 sin a cos a 1 . 17 289 17 5 1 12 5 tan b cosb sin b tan b.cosb . 12 25 13 13 1 144 8 12 15 5 21 sin a b . . . 17 13 17 13 221 Trang 3/4 - WordToan