Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Chương 6: Ôn tập (Có đáp án)

Câu 1(NB). Biểu thức  có giá trị đúng bằng :

A.                                B.                           C.                             D.  

Câu 2(NB). Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A.               B.

C.                 D.

Câu 3(NB). Cho hai góc nhọn và . Biết , . Giá trị   bằng :

A.                        B.                      C.                     D.

Câu 4(TH). Cho biểu thức Hãy chọn kết quả đúng :

A.                            B.  

C.         D.

docx 4 trang lananh 03/03/2023 7580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Chương 6: Ôn tập (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_toan_lop_10_chuong_6_on_tap_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Chương 6: Ôn tập (Có đáp án)

  1. ĐỀ TEST SỐ 3 MÔN THI: TOÁN LỚP 10 BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG 6 Thời gian làm bài: 20 phút (10 câu trắc nghiệm) 1 Câu 1(NB). Biểu thức A 2sin 700 có giá trị đúng bằng : 2sin100 A. 1. B. –1. C. 2. D. –2. Câu 2(NB). Trong các công thức sau, công thức nào sai? a b a b a b a b A. cos a cosb 2cos .cos . B. cos a – cosb 2sin .sin . 2 2 2 2 a b a b a b a b C. sin a sin b 2sin .cos . D. sin a – sin b 2cos .sin . 2 2 2 2 1 1 Câu 3(NB). Cho hai góc nhọn a và b . Biết cos a , cosb . Giá trị cos a b .cos a b bằng : 3 4 113 115 117 119 A. . B. . C. . D. . 144 144 144 144 Câu 4(TH). Cho biểu thức A sin2 a b – sin2 a – sin2 b. Hãy chọn kết quả đúng : A. A 2cos a.sin b.sin a b . B. A 2sin a.cosb.cos a b . C. A 2cos a.cosb.cos a b . D. A 2sin a.sin b.cos a b . sin 2340 cos 2160 Câu 5(TH). Rút gọn biểu thức A .tan 360 , ta có A bằng sin1440 cos1260 A. 2 .B. 2 . C. 1. D. 1. 1 1 Câu 6(TH). Cho hai góc nhọn a và b với sin a , sin b . Giá trị của sin 2 a b là : 3 2 2 2 7 3 3 2 7 3 4 2 7 3 5 2 7 3 A. . B. . C. . D. . 18 18 18 18 Câu 7(TH). Cho cot 3 2 với . Khi đó giá trị tan cot bằng : 2 2 2 A. 2 19 .B. 2 19 .C. 19 .D. 19 . 2 4 6 Câu 8(VDT). Giá trị đúng của cos cos cos bằng : 7 7 7 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 2 2 4 4 Câu 9(VDT). Cho A , B , C là ba góc của một tam giác. Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau. A. cos2 A cos2 B cos2 C 1 cos A.cos B.cosC. B. cos2 A cos2 B cos2 C 1– cos A.cos B.cosC. C. cos2 A cos2 B cos2 C 1 2cos A.cos B.cosC. D. cos2 A cos2 B cos2 C 1– 2cos A.cos B.cosC. 3 5 7 Câu 10(VDC). Giá trị của biểu thức A sin2 sin2 sin2 sin2 bằng 8 8 8 8 A. 2 . B. 2 .C. 1.D. 0 . Hết Trang 1/4 - WordToan
  2. sin 2340 sin1260 2cos1800.sin 540 A .tan 360 A .tan 360 cos540 cos1260 2sin 900 sin 360 1.sin 540 sin 360 A . A 1. 1sin 360 cos360 1 1 Câu 6(TH). Cho hai góc nhọn a và b với sin a , sin b . Giá trị của sin 2 a b là : 3 2 2 2 7 3 3 2 7 3 4 2 7 3 5 2 7 3 A. . B. . C. . D. . 18 18 18 18 Lời giải. Chọn C. 0 a 0 b 2 2 2 2 3 Ta có cos a ; cosb . 1 3 1 2 sin a sin b 3 2 sin 2 a b 2sin a b .cos a b 2 sin a.cosb sin b.cos a cos a.cosb sin a.sin b 4 2 7 3 . 18 Câu 7(TH). Cho cot 3 2 với . Khi đó giá trị tan cot bằng : 2 2 2 A. 2 19 .B. 2 19 .C. 19 .D. 19 . Lời giải Chọn A 1 2 2 1 1 2 1 cot 1 18 19 sin sin sin 19 19 Vì 1 sin 0 sin 2 19 sin2 cos2 2 Suy ra tan cot 2 2 2 19 . 2 2 sin cos sin 2 2 2 4 6 Câu 8(VDT). Giá trị đúng của cos cos cos bằng : 7 7 7 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 2 2 4 4 Lời giải. Chọn B. 2 4 6 sin cos cos cos 2 4 6 7 7 7 7 Ta có cos cos cos 7 7 7 sin 7 3 5 3 5 sin sin sin sin sin sin sin 7 7 7 7 7 7 1 . 2sin 2sin 2 7 7 Câu 9(VDT). Cho A , B , C là ba góc của một tam giác. Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau. A. cos2 A cos2 B cos2 C 1 cos A.cos B.cosC. B. cos2 A cos2 B cos2 C 1– cos A.cos B.cosC. Trang 3/4 - WordToan