Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài: Tập nghiệm của bất trình (Có đáp án)

Câu 1(NB). Tập nghiệm của bất phương trình là:

                 A. .                     B. .                   C. .                     D. .

  Câu 2 (NB) Tập nghiệm của  ?

A..      B..    C..         D..

 Câu 3(NB). Tìm tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình .

A. .                   B. .                C. .                   D. .

 Câu 4(NB).  Bất phương trình có nghiệm là

A. .                    B. .                 C. hoặc .  D. .

  Câu 5(NB). Tập nghiệm của bất phương trình ?

A. .                                                 B. .

C. .                               D. .

docx 6 trang lananh 03/03/2023 9000
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài: Tập nghiệm của bất trình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_toan_lop_10_bai_tap_nghiem_cua_bat_trinh_co.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài: Tập nghiệm của bất trình (Có đáp án)

  1. ĐỀ TEST SỐ 10.6.4.3 MÔN THI: TOÁN LỚP 10 BÀI: Thời gian làm bài: 20 phút (10 câu trắc nghiệm) Câu 1(NB). Tập nghiệm của bất phương trình 5x 2 4 x 0 là: 8 8 8 8 ; ; ; ; A. 7 . B. 7 . C. 7 . D. 3 . Câu 2 (NB) Tập nghiệm của x x 1 (x 1) 0 ? A. ; 1 1; . B.  1;01; . C. ; 10;1 .D.  1;1. 3x 7 0 Câu 3(NB). Tìm tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình x 8 0 . 7 7 ; 8; 8; ;8 A. 3 . B. . C. . D. 3 . Câu 4(NB). Bất phương trình x 3 1 có nghiệm là A. 3 x 4 .B. 2 x 3. C. x 2 hoặc x 4 .D. x 3. 2 x 0 Câu 5(NB). Tập nghiệm của bất phương trình 2x 1 ? 1 1 S ;2 S ;  2; A. 2 .B. 2 . 1 1 S ; 2; S ;2 C. 2 . D. 2 . 1 1 Câu 6(TH). ). Bất phương trình x 2 có tập nghiệm S là A. S ;3 . B. S ;3 . C. S 2;3. D. 2;3. Câu 7(TH) Tập nghiệm của bất phương trình – x 2 6 x 7 0 là A. ; 17; .B.  7;1. C.  1;7.D. ; 71; . 3 x 6 3 5x m 7 Câu 8(TH). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình 2 có nghiệm. A. m 11. B. m 11.C. m 11.D. m 11. Câu 9(VD Tập nghiệm của bất phương x 1 1 trình x 2 là Trang 1/6 – Power Point
  2. Căn cứ bảng xét dấu ta được x  1;01; 3x 7 0 Câu 3(NB). Tìm tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình x 8 0 . 7 7 ; 8; 8; ;8 A. 3 . B. . C. . D. 3 . Lời giải Chọn A 7 3x 7 0 x 7 3 x x 8 0 3 Ta có: x 8 . Câu 4(NB). Bất phương trình x 3 1 có nghiệm là A. 3 x 4 . B. 2 x 3.C. x 2 hoặc x 4 . D. x 3. Lời giải Chọn C x 3 1 x 4 x 3 1 x 3 1 x 2 . 2 x 0 Câu 5(NB). Tập nghiệm của bất phương trình 2x 1 ? 1 1 S ;2 S ;  2; A. 2 . B. 2 . 1 1 S ; 2; S ;2 C. 2 . D. 2 . Lời giải Chọn D Ta có 2 x 0 x 2 1 2x 1 0 x 2 + Xét dấu f x VT : Trang 3/6 - Power Point
  3. A. m 11. B. m 11. C. m 11. D. m 11. Lời giải Chọn A 3 x 6 3 x 5 5x m 3x 15 14 m 7 x 2 5x m 14 5 . 14 m 5 Hệ bất phương trình có nghiệm 5 14 m 25 m 11. x 1 1 Câu 9(VD). Tập nghiệm của bất phương trình x 2 là 1 S , A. S , 2 . B. 2 . 1 S , 2  , C. 2 D. S 1; . Lời giải Chọn C x 1 0 x 1 x 2 0 x 2 x 1 0 x 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 2 1 1 0 0 0 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 2x 1 0 x 2 x 1 1 x ; 2  ; 1 2 3 1 0 x ; 2  ; x 2 x 1; 2 . a a S ; Câu 10(VD) Tập nghiệm của bất phương trình x 1 2 x là: b với b là phân số tối giản. Tìm a + b ? A. 1. B. -1. C. 3. D. -3. Lời giải Chọn C x 2 x 2 0 x 2 1 x 1 2 x 2 2 1 x x 1 x 2 2x 1 4x 4 x 2 Ta có 2 . Trang 5/6 - Power Point