Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một góc (cung) (Có đáp án) Đề số 2

II.Giải chi tiết:

Câu 1(NB). Điểm cuối của góc lượng giác ở góc phần tư thứ mấy nếu trái dấu? 

                        A. Thứ                                                                    B. Thứ hoặc     

                        C. Thứ hoặc                                                     D. Thứ hoặc

Lời giải

Chọn C.

            Điểm cuối của góc lượng giác ở góc phần tư thứ I thì cùng mang dấu dương

            Điểm cuối của góc lượng giác ở góc phần tư thứ IV thì cùng mang dấu âm

            Điểm cuối của góc lượng giác ở góc phần tư thứ II thì mang dấu dương, mang dấu âm

            Điểm cuối của góc lượng giác ở góc phần tư thứ III thì mang dấu âm, mang dấu dương

docx 5 trang lananh 03/03/2023 5060
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một góc (cung) (Có đáp án) Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_toan_lop_10_bai_2_gia_tri_luong_giac_cua_mot.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán Lớp 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một góc (cung) (Có đáp án) Đề số 2

  1. ĐỀ TEST SỐ 2 MÔN THI: TOÁN LỚP 10 BÀI: §2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG) Thời gian làm bài: 20 phút (10 câu trắc nghiệm) Câu 1(NB). Điểm cuối của góc lượng giác a ở góc phần tư thứ mấy nếu sin a, tana trái dấu? A. Thứ I. B. Thứ II hoặc IV. C. Thứ II hoặc III. D. Thứ I hoặc IV. 89p Câu 2(NB). Tính giá trị của cot . 6 89p 89p A. cot = 3. B. cot = - 3. 6 6 89p 3 89p 3 C. cot = . D. cot = - . 6 3 6 3 5 3p Câu 3(NB). Cho góc a thỏa mãn cosa = - và p 0. B. cotça + ÷³ 0. èç 2ø÷ èç 2ø÷ C. tan(a + p) 0. Câu 6(TH). Cho góc a thỏa mãn tan a = 2 và 180o < a < 270o. Tính P = cosa + sin a. 3 5 A. P = - . B. P = 1- 5. 5 3 5 5 - 1 C. P = . D. P = . 2 2 1- cosa 1 Câu 7(TH). Đơn giản biểu thức P = - . sin2 a 1+ cosa 2 cosa 2 A. P = - . B. P = . sin2 a sin2 a 2 C. P = . D. P = 0. 1+ cosa Trang 1/5 - WordToan
  2. 89p æ5p ö 5p Ta có cot = cotç + 14p÷= cot = - 3. 6 èç 6 ø÷ 6 5 3p Câu 3(NB). Cho góc a thỏa mãn cosa = - và p 0. B. cotça + ÷³ 0. èç 2ø÷ èç 2ø÷ C. tan(a + p) 0. Lời giải Chọn D. ïì p p p æ pö ï 0 0 îï 2 2 Câu 6(TH). Cho góc a thỏa mãn tan a = 2 và 180o < a < 270o. Tính P = cosa + sin a. 3 5 A. P = - . B. P = 1- 5. 5 3 5 5 - 1 C. P = . D. P = . 2 2 Lời giải Chọn A. ì 1 1 1 ï 2 ï cos a = 2 = ® cosa = ± 1 Ta có íï 1+ tan a 5 5 Þ cosa = - ï ï o o 5 îï 180 < a < 270 Trang 3/5 - WordToan
  3. Ta có (sin a - cosa)2 + (sin a + cosa)2 = 2(sin2 a + cos2 a)= 2 . 2 2 Suy ra (sin a - cosa) = 2- (sin a + cosa) = 2- m2 Þ P = sin a - cosa = 2- m2 . Hết Trang 5/5 - WordToan