Giáo án Toán 9 - Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là một biểu thức đại số, người ta
doc 4 trang lananh 15/03/2023 2780
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 9 - Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_9_bai_2_can_thuc_bac_hai_va_hang_dang_thuc.doc

Nội dung text: Giáo án Toán 9 - Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

  1. Tröôøng THCS Taân Phuù Taây Tuaàn 1– Tieát 2 Ngaøy soaïn: Baøi 2 Ngaøy daïy: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = |A| I. Muïc tieâu: +Veà kieán thöùc: hieåu khaùi nieäm caên thöùc baäc hai, hieåu ñöôïc haèng ñaúng thöùc A2 | A | +Veà kó naêng: tìm ñöôïc caên baäc hai cuûa bieåu thöùc laø bình phöông cuûa moät soá hoaëc bình phöông cuûa bieåu thöùc khaùc, vaän duïng ruùt goïn bieåu thöùc ñôn giaûn. +Thaùi ñoä: hoïc taäp nghieâm tuùc, tích cöïc II. Chuaån bò: - GV: baûng phuï, giaáy ghi caâu hoûi, baøi taäp , maùy tính boû tuùi. - HS:OÂn taäp ñònh lí Pytago, quy taéc GTTÑ cuûa moät soá, baûng nhoùm. III. Phöông phaùp: -Vaán ñaùp, hôïp taùc nhoùm , luyeän taäp thöïc haønh. IV. Tieán trình daïy hoïc: TG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG HOÏC GHI BAÛNG VIEÂN SINH 5’ * Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra GV chuaån bò nd kieåm tra treân baûng phuï HS1:1/ Neâu ñònh nghóa CBH soá hoïc cuûa a. Vieát HS1: 1/ Neâu vaø vieát HS2: 1/ Ñònh lí SGK döôùi daïng kí hieäu (2 ñ) nhö SGK (2ñ) (2ñ) 2/ BT: Caùc khaúng ñònh 2/ BT: 2/ BT: a/ x = 15 sau ñuùng hay sai? ( 8ñ) a/ Ñuùng (2ñ) x= 152 = 225(3ñ) a/ CBH cuûa 25 laø 5 vaø – b/ Sai (2ñ) c/ x < 2 5 c/ Ñuùng (2ñ) vôùi x 0, x < 2 x < 2 b/ 25 = 5 d/ Sai ( vì 0< x< 25) (2ñ) Vaäy 0 x < 2 (4ñ) c/ ( 5 )2 = 5 d/ x < 5 x < 25 HS2 :1/ Phaùt bieåu vaø vieát ñònh lí so saùnh caùc CBH soá hoïc ( 2ñ) 2/ Söûa BT 4 (a,c) trang 7 SGK (8ñ) - HS nhaän xeùt baøi laøm - GV goïi HS nhaän xeùt , cuûa baïn GV: Lê Thị Thúy Hồng
  2. Tröôøng THCS Taân Phuù Taây - K:Gv yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn, sau ñoù nhaän xeùt quan heä giöõa - Hs nhaän xeùt a2 vaø a a -2 -1 0 2 3 - Gv nhö vaäy khoâng phaûi a2 4 1 0 4 9 khi bình phöông moät soá a2 2 1 0 2 3 roài khai phöông keát quaû ñoù cuõng ñöôïc soá ban ñaàu - Neáu a<0 thì a2 =-a - Gv yeâu caàu hs ñoïc ñònh - Hs chöùng minh - Neáu a 0 thì a2 =a lí - Gv ñeå chöùng minh caên baäc hai soá hoïc cuûa a2 - Theo ñònh nghóa giaù baèng giaù trò tuyeät ñoái cuûa trò tuyeät ñoái cuûa moät 2 a ta caàn chöùng minh soá a R, ta coù a a ta caàn chöùng minh nhöõng ñieàu kieän gì? a 0 vôùi moïi a a 0 - G:Haõy chöùng minh - Neáu a 0 thì a a 2 2 a a töøng ñieàu kieän a 2 a2 - Gv trôû laïi baøi laøm ?3 - Neáu a 0 thì a a giaûi thích 2 2 2 ( 2)2 2 2 a ( a) a 2 2 ( 1)2 1 1 Vaäy a a vôùi moïi a 0 0 0 22 2 2 32 3 3 - Gv yeâu caàu hs töï ñoïc ví - Moät hs ñoïc to vd2 , duï 2, ví duï 3 vaø baøi giaûi vd3 vaø baøi giaûi SGK SGK - Gv cho hs laøm baøi taäp 7 - Hs laøm baøi taäp 7 Tính trang 10SGK SGK a) 0,1 2 0,1 0,1 b) 0,3 2 0,3 0,3 c) - 1,3 2 1,3 1,3 d) -0,4 0,4 2 0,4 0,4 0,4.0,4 0,16 - Gv neâu chuù yù trang 10 SGK - Hs ghi chuù yù vaøo vôû A ;. A 0 A A A ; A 0 - Ví duï 4 GV: Lê Thị Thúy Hồng