Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 11 trang lananh 20/03/2023 940
Bạn đang xem tài liệu "Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_tin_hoc_7_hoc_ki_1_truong_thcs_nhuan_phu_ta.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

  1. TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học 7 Tên bài: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?/ Bảng tính điện tử Câu 01(TH7C1B1)Nhận biết * Mục tiêu: Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập * Trong các ví dụ sau, ví dụ nào trình bày thông tin không phải dạng bảng A. Bài phát biểu; B. Bảng tổng kết lớp; C. Bảng điểm của lớp; D. Bài báo. * Đáp án: A D Câu 02 (TH7C1B1):Hiểu * Mục tiêu: Biết được chức năng chung của chương trình bảng tính * Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm của chương trình bảng tính? A.Việc tính toán được thực hiện tự động B. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động. C. Thanh tiêu đề có tên: Tin7.doc – Microsoft Word D. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực qua * Đáp án: C Câu 03 (TH7C1B1):Nhận biết * Mục tiêu: Biết được chức năng chung của chương trình bảng tính * Đặc trưng nhất của chương trình bảng tính là: A. Soạn thảo văn bản; B. Tạo biểu đồ; C. Tính toán và xử lý dữ liệu; D. Vẽ hình. * Đáp án: C Câu 04 (TH7C1B1): Nhận biết * Mục tiêu: Thực hiện được thao tác lưu bảng tính * Em có thể lưu bảng tính trên máy tính bằng cách: A. File Save B. Ctrl+S C. File Print D. File Open * Đáp án: A B Câu 05 (TH7C1B1): Nhận biết * Mục tiêu: Thực hiện được thao tác khởi động bảng tính * Cách nào sau đây dung để khởi động bảng tính Excel? A. Chọn Start All Program Microsoft Office Microsoft Excel B. Chọn Start All Program Microsoft Office Microsoft Word C. Chọn Start All Program Microsoft Office Microsoft tools D. Chọn Start All Program Microsoft Office Microsoft Geogebra * Đáp án: A Câu 6(TH7C1B1): Hiểu * Mục tiêu: Nắm được khái niệm chương trình bảng tính, Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính. * Chương trình bảng tính là gì? Nêu các đặc trung chung của chương trình bảng tính? * Đáp án: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu hiện một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Đặc trưng chung của chương trình bảng là:
  2. 10 Điểm trung bình cao nhất Yêu cầu: 1. Hãy nhập dữ liệu vào bảng tính 2. Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ Họ và tên học sinh ,lớp * Đáp án: Nhập đúng và lưu đúng theo đường dẫn Câu 10 (TH7C1B1): Biết * Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính và lưu được bảng tính * Cho bảng tính: A B C D E F G 1 BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 STT Họ và tên Toán Vật lý Ngữ Văn Tổng điểm Trung bình 3 1 Nguyễn Văn 8 9.5 9 ? ? An 4 2 Lê Thị Diệu 9 9 8.5 ? ? 5 3 Trần Hạo Nam 3 8.5 7 ? ? 6 4 Phan Minh Bảo 7.5 8 6.5 ? ? 7 5 Ngô Thị Huệ 9.5 9.5 10 ? ? 8 Điểm cao nhất ? ? ? 9 Điểm thấp ? ? ? nhất Yêu cầu: 1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. 2/ Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ Họ và tên học sinh ,lớp * Đáp án: Nhập đúng và lưu đúng theo đường dẫn Câu 11(TH7C1B1): Biết * Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính và lưu được bảng tính * Nhập dữ liệu vào bảng tính theo mẫu * Đáp án: Nhập đúng và lưu đúng theo đường dẫn TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 7 Tên bài: Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính / Bảng tính điện tử Câu 12 (TH7C1B2): Biết * Mục tiêu: Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính * Cụm từ “ F5” trong hộp tên ( ) có nghĩa là A. Ô ở cột F hàng 5 B. Phông chữ hiện tại là F5 C. Phím chức năng D. Ô ở hàng F cột 5
  3. Câu 20(TH7C1B2): Vận dụng thấp * Mục tiêu: Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự. * Cho hình hãy chỉ ra các loại dũ liệu đã học * Đáp án: Dữ liệu số: là số điểm các môn và số thứ tự của HS TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 7 Tên bài: Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính / Bảng tính điện tử Câu 21(TH7C1B3): Biết * Mục tiêu: Phân biệt và nhập một số dữ liệu khác nhau vào ô tính * Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự: A. & B. # C. % D. * * Đáp án: B Câu 22(TH7C1B3): Hiểu * Mục tiêu: Biết cách nhập công thức vào ô tính. * Giả sử có các thao tác: a. Nhấn Enter b. Nhập công thức c. Gõ dấu = d. Chọn ô tính Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính? A. a, b, c, d B. c, b, d, a C. d, c, b, a D. d, b,c,a * Đáp án: C Câu 23(TH7C1B3): Vận dụng thấp * Mục tiêu: Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính * Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C3 và D6, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng? A. (D6+C3)*B2 B. D6+C3*B2 C. =(B2*(D6+C3) D. =(D6+C3)*B2 * Đáp án: D Câu 24(TH7C1B3): Nhận biết * Mục tiêu: Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính. * Kí hiệu của dấu nhân trong bảng tính Excel: A. X B. + C. * D. / * Đáp án: C Câu 25 (TH7C1B3): Nhận biết * Mục tiêu: Biết cách nhập công thức vào ô tính. * Khi gõ công thức vào 1 ô kí tự đầu tiên phải là:
  4. * Đáp án: =(D4+C2)*B2 Câu 33(TH7C1B3): Vận dụng thấp * Mục tiêu: Biết cách nhập công thức vào ô tính. * Cho bảng tính L A B C D E F G ập công 1 BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN thức 2 STT Họ vaø teân THC WOR EXCEL Tổng Trung tính B D đñiểm bình tổng 3 1 Nguyễn 10 8.5 8 ? ? 3 HảoHớn môn 4 2 Trần Lạc Gia 7 9 8.5 ? ? của 2 5 Điểm cao nhất ? bạn? 6 Điểm thấp nhất ? * Đáp án: =C3+D3+E3 =C4+D4+E4 Câu 34(TH7C1B3): Vận dụng cao * Mục tiêu: Biết cách sử công thức để tính toán * Sử dụng bảng ở câu 8(TL) để tính cột Tổng điểm * Đáp án: Dùng công thức Câu 35(TH7C1B3): Vận dụng cao * Mục tiêu: Biết cách sử công thức để tính toán * Sử dụng bảng ở câu 9(TL) tính điểm trung bình * Đáp án: Dùng công thức Câu 36(TH7C1B3): Vận dụng cao * Mục tiêu: Biết cách sử công thức để tính toán * Sử dụng bảng ở câu 10 (TL) tính điểm trung bình của các cột: Toán, Vật lý, Ngữ văn * Đáp án: Dùng công thức Câu 37(TH7C1B3) : Vận dụng cao * Mục tiêu: Biết cách sử công thức để tính toán * Sử dụng bảng ở câu 11 (TL) tính điểm trung bình môn biết thi hệ số 3, KT1T hệ số 2 còn lại hệ số 1) * Đáp án: Dùng công thức TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 7 Tên bài: Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán / Bảng tính điện tử Câu 38(TH7C1B4): Hiểu * Mục tiêu: Biết vận dụng một số hàm cơ bản để làm bài tập * Kết quả của hàm =Sum(21,23,35) bằng: A. 21 B. 23 C. 35 D. 79 * Đáp án: D Câu 39(TH7C1B4): Biết * Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính * Hàm Average dùng để: A. Tính tổng B. Tính trung bình cộng
  5. a A B C D E F G . Dùng 1 BẢNG ĐIỂM MOÂN TIN HỌC CĂN BẢN hàm 2 STT Họ vaø teân THC WOR EXCEL Tổng Trung tính B D đñiểm bình điểm 3 1 Nguyễn 10 8.5 8 ? ? trung HảoHớn bình 4 2 Trần Lạc Gia 7 9 8.5 ? ? các 5 Điểm cao nhất ? môn 6 Điểm thấp nhất ? của 2 bạn? b. Dùng hàm tính điểm cao nhất, điểm thấp nhất trong cột điểm trung bình? * Đáp án: a. =Average(C3:E3) =Average(C4:E4) b. =Max(G3:G4) =Min(G3:G4) Câu 48(TH7C1B4): Biết * Mục tiêu: Biết cách nhập hàm vào ô tính. * Nêu các bước nhập hàm vào ô tính * Đáp án: Để nhập hàm vào ô tính ta cần thực hiện những thao tác sau: - Chọn ô cần nhập - Gõ dấu = - Nhập hàm theo đúng cú pháp - Nhấn Enter Câu 49(TH7C1B4): Vận dụng cao * Mục tiêu: Vận dụng được các hàm vào bài tập. * Cho hàm =Sum(A5:A10). Cho biết hàm trên thực hiện phép tính nào và theo địa chỉ nào? * Đáp án: Hàm trên tính tổng của khối A5 đến A10 Câu 50(TH7C1B4): Hiểu * Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính * Viết cú pháp và chức năng các hàm: Tính tổng, tính trung bình cộng, tính giá trị lớn nhất, tính giá trị nhỏ nhất? * Đáp án: Hàm tính tổng - Cú pháp: =SUM(a,b,c ) - Chức năng: Cho kết quả là tổng các dữ liệu số trong các biến. Hàm tính trung bình cộng - Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c ) - Chức năng: Cho kết quả là giá trị trung bình của các dữ liệu số trong các biến Hàm tính giá trị lớn nhất - Cú pháp: = MAX(a,b,c ) - Chức năng: Cho kết quả là giá trị lớn nhất trong các biến. Hàm tính giá trị nhỏ nhất - Cú pháp:
  6. * Để các cột trên trang tính có độ rộng bằng nhau, thực hiện: A. Format Column Width B. Format Column Hide C. Chọn các cột, chọn Format Column Width , gõ tự động D. Chọn các cột, chọn Column Width * Đáp án: C Câu 57(TH7C1B5) : Hiểu * Mục tiêu: Biết chèn thêm, xóa cột, hàng * Muốn chèn thêm 1 hàng ta thực hiện: A. Nháy chọn 1 hàng, chọn Insert Rows B. Chọn Insert Rows C. Nháy chọn 1 cột, chọn Insert Columns D. Nháy chọn nhiều hàng, chọn Insert Rows * Đáp án: A Câu 58(TH7C1B5): Vận dụng cao * Mục tiêu: Biết chèn thêm, xóa cột, hàng * Muốn chèn thêm 3 cột ta thực hiện: A. Nháy chọn 1 hàng, chọn Insert Rows B. Chọn Insert Rows C. Nháy chọn 3 cột, chọn Insert Columns D. Nháy chọn nhiều hàng, chọn Insert Rows * Đáp án: C Câu 59(TH7C1B5): Vận dụng cao * Mục tiêu: Hiểu được sự thay đổi của địa chỉ ô khi sao chép công thức * Ô A5 có số 200, trong ô D1 có số 150. Công thức ở ô B3 là =A5+ D1. Khi sao chép công thức vào ô C6. Công thức ở ô C6 là gì? Có kết quả bao nhiêu? * Đáp án: =B8 + E4; 600 Câu60(TH7C1B5): Hiểu * Mục tiêu: Biết cách sao chép và di chuyển dữ liệu. * Nêu các tao tác sao chép nội dung dữ liệu trong ô tính? * Đáp án: - Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn sao chép. - Nháy nút copy trên thanh công cụ. - Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào. - Nháy nút Paste trên thanh công cụ Câu 61(TH7C1B5): Hiểu * Mục tiêu: Biết mở rộng, chèn, xóa cột và hàng. * Sử dụng câu 11(TL) Hãy làm những công việc sau: mở rộng dòng 1; chèn thêm 1 dòng trống dưới dòng 1; Chèn thêm cột mới vào giữa cột TBM (cột F) và cột KT 1 TIẾT(cột E) gỏ tên là THI và số điểm của nó; xóa dòng có tên em Hồ Ngọc Hiệp. * Đáp án: Thục hiện đúng thao tác