Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 2 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 2 - Trường THCS Nhuận Phú Tân bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 16 trang lananh 20/03/2023 760
Bạn đang xem tài liệu "Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 2 - Trường THCS Nhuận Phú Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_tin_hoc_7_hoc_ki_2_truong_thcs_nhuan_phu_ta.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi Tin học 7 học kì 2 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

  1. TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 7 Tên bài: Bài 6. Định dạng trang tính Phần Bảng tính điện tử Câu 1(TH7P1B6): Mức độ: nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết được các bước định dạng phong chữ, cở chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ Nội dung câu hỏi: Ñeå ñònh daïng kieåu chöõ ñaäm söû duïng nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng A. B . C. D. Đáp án: C Câu 2(TH7P1B6) Mức độ: nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết thực hiện căn lề ô tính Nội dung câu hỏi: Muốn căn thẳng lề trái nội dung trong ô tính ta sử dụng nút lệnh? A. B. C . D. Đáp án: B Câu 3(TH7P1B6): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền trong ô tính Nội dung câu hỏi: Nút lệnh có nghĩa là: A. Màu B. Kiểu chữ C. Đóng khung bảng tính D. Căn dữ liệu bảng Đáp án: C Câu 4 (TH7P1B6): Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Biết tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu số Nội dung câu hỏi: Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là: A. 1.753 B. 1.75 C. 1.76 D. 1.7530 Đáp án: B Câu 5(TH7P1B6): Mức độ: Hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết định dạng ô tính Nội dung câu hỏi: Ñeå goäp nhieàu oâ cuûa trang tính thaønh moät oâ vaø thöïc hieän canh giöõa döõ lieäu choïn nuùt leänh: A. ; B. ; C. ; D. Đáp án: B Câu 6(TH7P1B6): Mức độ: nhận biết
  2. Nội dung câu hỏi: Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn: A. Top B. Bottom C. Left D. Right Đáp án: D Câu 12(TH7P1B6): Mức độ: nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. Nội dung câu hỏi: Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào: A. C. B. D. Đáp án: C Câu 13(TH7P1B6): Mức độ: nhận biết Mục tiêu cần đạt: Nắm được định dạng Font chữ, cỡ chữ, cỡ chữ và chọn màu chữ. Nội dung câu hỏi: Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào: A. C. B. D. Đáp án: C Câu 14(TH7P1B6): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Nắm được định dạng Font chữ, cỡ chữ, cỡ chữ và chọn màu chữ. Nội dung câu hỏi: Hãy nêu các bước định dạng phông chữ? Đáp án: - Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng. - Nháy mũi tên ở ô Font. - Chọn Font chữ thích hợp Câu 15(TH7P1B6): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Nắm được định dạng Font chữ, cỡ chữ, cỡ chữ và chọn màu chữ. Nội dung câu hỏi: Nêu một số khả năng định dạng dữ liệu trên trang tính? Đáp án: Một số khả năng định dạng dữ liệu trên trang tính - Thay đổi phông chữ, cở chữ, kiểu chữ - Thay đổi màu chữ, căn lề trong ô tính - Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số trong ô tính - Kẻ đường biên, tô màu nền Câu 16(TH7P1B6): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. Nội dung câu hỏi: Các bước tô màu nền và kẻ đường biên? Đáp án: Các bước thực hiện tô màu nền: B1. Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.
  3. 6 Vé xe buýt 200 200 7 Tiền học thêm 300 102 Yêu cầu: 1/ Nhập dữ liệu vào bảng tính? 2/ Dùng hàm để tính tổng? 3/ Định dạng bảng tính: a) Dòng “CHI TIÊU HAI QUÝ ĐẦU” chữ đậm, màu đỏ, cở chữ 16, nền màu xanh và căn giữa như bảng tính b) Dữ liệu hàng 2 chữ đậm, màu đỏ, cở 14, căn giữa ô, dữ liệu khối B3:D7 căn giữa ô như hình c) Kẻ đường biên Đáp án: Nhập bảng tính, dung hàm tính tổng, thực hiện định dạng theo yêu cầu Câu 19(TH7P1B6): Mức độ: Nhận biết-Thông hiểu-Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Thực hiện được định dạng Font chữ, cỡ chữ, cỡ chữ và chọn màu chữ, tô màu nền và kẻ đường biên Nội dung câu hỏi: Cho bảng tính a. Khởi động bảng tính Excel và lập bảng tính như mẫu sau A B C D E F G 1 STT Họ và tên Toán Lí Hóa Tin Điểm TB 2 1 Nguyễn Hoài An 8 10 8 9 ? 3 2 Trần Hà My 9 8 7 10 ? 4 3 Nguyễn Minh Tuấn 7 7 6 7 ? 5 4 Hoàng Văn Bình 6 8 9 8 ? b. Sử dụng hàm để tính điểm trung bình tại cột Điểm TB? c. Em hãy tô màu chữ ở hàng 2 thành màu đỏ, các hàng 2,3,4,5 thành màu xanh dương. Và kẻ đường biên cho các ô tính Đáp án: Nhập bảng tính, dung hàm tính điểm TB, thực hiện định dạng theo yêu cầu TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 7 Tên bài: Bài 7. Trình bày và in trang tính Phần Bảng tính điện tử Câu 20(TH7P1B7): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in Nội dung câu hỏi: Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào? A. Page Break Preview B. Print Preview C. Print D. Save Đáp án: A Câu 21(TH7P1B7): Mức độ: Vận dụng thấp
  4. B. Định dạng màu chữ C. Định dạng phông chữ D. Điều chỉnh dấu ngắt trang Đáp án: D Câu 27(TH7P1B7): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in Nội dung câu hỏi: Nêu cách chọn hướng giấy in bằng cách sử dụng hộp thoại Page Setup? Đáp án: Cách chọn hướng giấy in bằng cách sử dụng hộp thoại Page Setup là: Nháy chuột để mở trang Page Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặcLandscape cho hướng giấy nằm ngang Câu 28(TH7P1B7): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in Nội dung câu hỏi: Các bước thay đổi lề trang in? Đáp án: Thay đổi lề trang in: B1: Chọn File  Page Setup. Xuất hiện hộp thoại Page Setup B2: Chọn thẻ Margins B3: Thay đổi thông số trong các ô: Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề. TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 7 Tên bài: Bài 8. sắp xếp và lọc dữ liệu Phần Bảng tính điện tử Câu 29(TH7P1B8): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết các bước thực hiện sắp xếp dữ liệu Nội dung câu hỏi: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần ? A. B. C. D. Đáp án: C Câu 30(TH7P1B8): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết các bước thực hiện sắp xếp dữ liệu Nội dung câu hỏi: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần ? A. B. C. D. Đáp án: B Câu 31(TH7P1B8): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết các bước thực hiện lọc và sắp xếp dữ liệu Nội dung câu hỏi: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:
  5. Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết được lọc dữ liệu là gì Nội dung câu hỏi: Lọc dữ liệu là gì? Nêu ví dụ? Đáp án: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó Ví dụ: Lọc ra ba học sinh có điểm trung bình cao nhất, Câu 37(TH7P1B8): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết các bước thực hiện lọc và sắp xếp dữ liệu Nội dung câu hỏi: Nêu các bước sắp xếp dữ liệu trên trang tính? Đáp án: - Chọn 1 ô (trong cột cần sắp xếp). - Nháy nút lệnh sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc sắp xếp theo thứ tự giảm dần) Câu 38(TH7P1B8): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết các bước thực hiện lọc và sắp xếp dữ liệu Nội dung câu hỏi: Nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu? Đáp án: Bước 1. Chuẩn bị: - Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. - Mở bảng chọn Data  Filter  AutoFilter. Bước 2. Lọc: - Nháy vào nút (trên hàng tiêu đề cột). - Chọn 1 giá trị trong cột Câu 39(TH7P1B8): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu và các bước để lọc dữ liệu. Nội dung câu hỏi: Cho bảng tính A B C D 1 CHI TIÊU HAI QUÝ ĐẦU 2 Nội dung chi Quý 1 Quý 2 Tổng 3 Gạo 600 860 ? 4 Đồ ăn 150 128 5 Xăng 100 80 6 Vé xe buýt 200 200 7 Tiền học thêm 300 102 Yêu cầu: 1/ Sắp xếp cột “nội dung chi” theo thứ tự tăng dần? 2/ Lọc dữ liệu để chọn ra nội dung chi là Xăng? Đáp án: 1/ Sắp xếp cột “nội dung chi” theo thứ tự tăng dần 2/ Lọc dữ liệu để chọn ra nội dung chi là Xăng
  6. Nội dung câu hỏi: Cho bảng tính A B C D E 1 Năm Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ Tổng 2 2001 1125 2146 6451.1 ? 3 2002 1235.6 2356.4 6734 ? 4 2003 1254 2689 5647.2 ? 5 2004 2135.5 3546.5 6986.3 ? a. Sắp xếp tổng sản lượng theo thứ tự giảm dần) b. Lọc ra 2 năm có tổng nhiều nhất. Đáp án: a. Sắp xếp tổng sản lượng theo thứ tự giảm dần) b. Lọc ra 2 năm có tổng nhiều nhất. TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 7 Tên bài: Học toán với toolkitmath Phần mềm học tập Câu 43(TH7P2B11): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Nắm được các lệnh simplify và plot Nội dung câu hỏi: Để vẽ đồ thị trong phần mềm Toolkit Math, em dùng lệnh nào sau đây? A. simplify B. expand C. solve D. plot Đáp án: D Câu 44(TH7P2B11): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số, tính toán với đa thức, giải phương trình đại số Nội dung câu hỏi: Để tính toán với đa thức bằng phần mềm Toolkit Math dử dụng lệnh: A. Simplify; B. Plot; C. Expand; D. Solve. Đáp án: C Câu 45(TH7P2B11): Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh simplify và plot vào việc giải bài tập thực tế Nội dung câu hỏi: Để làm phép toán 3/4 + 7/9 trong phần mềm Toolkit Math, ta dùng lệnh A. solve B. plot C. expand D. simplify Đáp án: D Câu 46 (TH7P2B11): Mức độ: Nhận biết
  7. Đáp án: B Câu 51(TH7P2B11): Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số, tính toán với đa thức, giải phương trình đại số Nội dung câu hỏi: Tính a/ (2x2y3)(1,5x2y) b/ 32-3/4+1,5.2 c/ 42-5/4+2,5.2 Đáp án: a. expand (2*x^2*y^3) *(1.5*x^2*y) b.simplify 3^2 -3/4 + 1,5*2 c. simplify 4^2 -5/4 + 2,5*2 Câu 52(TH7P2B11): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số, tính toán với đa thức, giải phương trình đại số Nội dung câu hỏi: Vẽ đồ thị HS a/ y = 2 – 4x b/ y = 2x – 1 c/ y = 5x + 1 Đáp án: a/ plot y = 2-4*x b/ plot y = 2*x-1 c/ plot y = 5*x+1 Câu 53(TH7P2B11): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số, tính toán với đa thức, giải phương trình đại số Nội dung câu hỏi: Tìm nghiệm của PT sau: 2x2 –1 = 0 Đáp án: solve 2*x^2–1=0 x Câu 54(TH7P2B11): Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số, tính toán với đa thức, giải phương trình đại số Nội dung câu hỏi: Định nghĩa r(x)=2 – 4x Đáp án: make r(x) 2 – 4*x TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 7 Tên bài: Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ Phần Bảng tính điện tử Câu 55(TH7P1B9): Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết một số dạng biểu đồ thường dùng