Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Bài 7: Câu lặp lệnh, Phần lập trình đơn giản - Trường THCS Nhuận Phú Tân

Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Bài 7: Câu lặp lệnh, Phần lập trình đơn giản - Trường THCS Nhuận Phú Tân bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 19 trang lananh 20/03/2023 940
Bạn đang xem tài liệu "Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Bài 7: Câu lặp lệnh, Phần lập trình đơn giản - Trường THCS Nhuận Phú Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_tin_hoc_8_hoc_ki_1_bai_7_cau_lap_lenh_phan.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Bài 7: Câu lặp lệnh, Phần lập trình đơn giản - Trường THCS Nhuận Phú Tân

  1. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 8 Tên bài: Bài 7. Câu lệnh lặp Phần Lặp trình đơn giản Câu 1 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Biến đếm, giá trị đầu và giá trị cuối có chung điểm gì rất quan trọng? A. Đều là các số B. Có chung kiểu dữ liệu C. Biến đếm nhỏ hơn giá trị đầu, giá trị đầu nhỏ hơn giá trị cuối D. Biến đếm lớn hơn giá trị đầu, giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối Đáp án: B Câu 2 (TH8P1B7): Câu 2 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Khi nào thì câu lệnh For to do kết thúc? A. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối B. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối C. Khi biến đếm bằng giá trị cuối D. Khi biến đếm lớn hơn giá trị đầu Đáp án: A Câu 3 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước (For - do) , được thực hiện mấy lần? A. ( - ) lần B. Tùy thuộc vào bài toán mới biết được số lần C. Khoảng 10 lần D. ( - lần ) Đáp án: D Câu 4 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Khi viết câu lệnh lặp for do A. Giá trị đầu bằng giá trị cuối B. Giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu C. Giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối
  2. B. Chỉ ngôn ngữ lập trình Pascal mới có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp. C. Ngôn ngữ Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh while do D.Trong pascal lệnh lặp với số lần biết trước là If then Đáp án: A Câu 9 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần; Nội dung câu hỏi: Em hiểu câu lệnh lặp theo nghĩa nào sau đây? A. Một lệnh thay cho nhiều lệnh B. Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần C. Vì câu lệnh đã có tên là lệnh lặp D. Gồm nhiều câu lệnh Đáp án: A Câu 10 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s:=0; for i:=1 to 5 do s := s+i; writeln(s); Kết quả in lên màn hình là của s là : A.11 B. 55 C. 101 D.15 Đáp án: D Câu 11 (TH8P1B7): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước Nội dung câu hỏi: Chương trình pascal sau sẽ in ra màn hình nội dung gì? Var i: integer; BEGIN For i:=1 to 10 do writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); Readln; END. A. 1 câu “Day la lan lap thu i”;
  3. - Câu lệnh lặp sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, là một vòng lặp. Số lần lặp là biết trước và bằng: Giá trị cuối – giá trị đầu + 1 - Khi thực hiện, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị là giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm được tự động tăng lên thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối Câu 16 (TH8P1B7): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Viết đúng lệnh for do trong một số tình huống đơn giản; 1 1 1 Nội dung câu hỏi: : Viết chương trình tính tổng: S 1 . Sử 2 3 n dụng câu lệnh For .to .do Đáp án: program tong_nghich_dao; var S: real; n, i: integer; begin write(‘Nhap n =’);realln (n); s:=0; for i:=1 to n do S:=S+1/I; writeln(‘tong can tim la:’, S:6:2); readln end. Câu 17 (TH8P1B7): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Mô tả được thuật toán 1 1 1 Nội dung câu hỏi: : Mô tả thuật toán tính tổng sau: S 1 . 2 3 n Đáp án: Bước 1: Nhập n Bước 2: S←0; i←0. Bước 3: i←i + 1. Bước 4: Nếu i≤ n, S← S + 1/i và quay lại bước 3; Ngược lại (i>n), thông báo kết quả và kết thúc thuật toán Câu 18 (TH8P1B7): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Viết đúng lệnh for do trong một số tình huống đơn giản; Nội dung câu hỏi: Viết chương trình in ra màn hình 4 chữ o Đáp án: Program In_chu_0; Uses crt; Var i:integer; Begin Clrscr; For i:=1 to 4 do
  4. Mục tiêu cần đạt: Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẳn Nội dung câu hỏi: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây: a := 10; While a >= 10 do write (a); A. Trên màn hình xuất hiện một chữ a B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a C. Trên màn hình xuất hiện một số 10 D. Chương trình bị lặp vô tận Đáp án: D Câu 23 (TH8P1B8): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẳn Nội dung câu hỏi: Hãy cho biết kết quả của b trong đoạn chương trình dưới đây: a := 10 ; b := 5; While a >= 10 do Begin b:= b + a a:= a – 1 End; A. b = 5 B. b = 10 C. b = 15 D. b = 20 Đáp án: C Câu 24 (TH8P1B8): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Viết đúng cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước Nội dung câu hỏi: Câu lệnh while do nào sau đây là hợp lệ? A. x:=5 while x:=5 do x:= x+2; B. x:=5 while x=5 do x:= x+2; C. x:=5 while x=5 do x= x+2; D. x:=5 while x:=5 do x= x+2; Đáp án: B Câu 25 (TH8P1B8): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu cần đạt: Hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong chương trình có sẳn Nội dung câu hỏi: Đoạn lệnh sau đây So:=1; While so<10 do writeln(so); So:=so+1; Sẽ cho kết quả gì? A. ra các số từ 1 đến 9; B. In ra các số từ 1 đến 10 C. In vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng ; D. In ra các số từ 0 đến 10 Đáp án: C
  5. Nội dung câu hỏi: Sự khác biệt giữa câu lệnh For . Do và câu lệnh While do là A. For . Do là câu lệnh rẽ nhánh còn While do là câu lệnh lặp với số lần không biết trước B. For . Do là câu lệnh rẽ nhánh còn While do là câu lệnh lặp với số lần biết trước C. For . Do là câu lệnh lặp còn While do là câu lệnh điều kiện D. For . Do là câu lệnh lặp với số lần biết trước còn While do là câu lệnh lặp với số lần không biết trước Đáp án: D Câu 30 (TH8P1B8): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Viết đúng cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước Nội dung câu hỏi: Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? Đáp án: While do ; Trong đó -Đk có thường là một phép so sánh; -Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép Câu 31 (TH8P1B8): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Viết được chương trình Pascal có sử dụng vòng lặp While do Nội dung câu hỏi: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while do để tính trung bình cộng của n số thực: a 1,a2,a3, ,an. (Các số n và a1,a2,a3, ,an được nhập từ bàn phím). Đáp án: Chương trình: Program TINHTRUNGBINH; Uses crt; Var n, dem:integer; a, TB: real; Begin Clrscr; dem:=0; TB:=0; write('Nhap so cac so can tinh n ='); readln(n); while dem < n do Begin dem:= dem + 1; write('nhap so thu ', dem, '='); readln(a);
  6. Begin Tong:=0; Write(‘nhap so dau tien:’); readln(next); While next<>0 do Begin Tong:=tong+1/next; Write(‘nhap so tiep theo:’) ; readln(next); End; Writeln(‘tong nghich dao cac so da nhap=’, tong:6:2); Readln End. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học Lớp: 8 Tên bài: Bài 9. Làm việc với dãy số Phần Lặp trình đơn giản Câu 34 (TH8P1B9): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử được sắp xếp theo dãy và mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu Nội dung câu hỏi: Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử được sắp xếp theo dãy, mọi phần tử trong dãy đều có cùng một đặc điểm là: A. Cùng chung một kiểu dữ liệu B. Có giá trị hoàn toàn giống nhau C. Các phần tử của mảng đều có kiểu nguyên D. Các phần tử của mảng đều có kiểu thực Đáp án: A Câu 35 (TH8P1B9): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết cách khai báo mảng Nội dung câu hỏi: Để chỉ ra một phần tử bất kì trong một mảng, ta có thể ghi như sau: (bài 9) A. Tên mảng [chỉ số trong mảng] B. Tên mảng [giá trị phần tử đó] C. Tên mảng (chỉ số trong mảng) D. Tên mảng (giá trị phần tử đó) Đáp án: A Câu 36 (TH8P1B9): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử được sắp xếp theo dãy và mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu
  7. Câu 40 (TH8P1B9): (câu hỏi của trắc nghiệm) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu cần đạt: Biết cách khai báo mảng Nội dung câu hỏi: Trước khi khai báo mảng A: Array[1 .n] of real; thì phải khai báo điều gì trước? A. Var n: integer; B. Const n= 10; C. Var n: real; D. Không cần khai báo trước Đáp án: B Câu 41 (TH8P1B9): Câu 41 (TH8P1B9): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu cần đạt: Biết cách khai báo mảng Nội dung câu hỏi: Cú pháp khai báo mảng trong Pascal theo kiểu số nguyên và số thực Đáp án: * Kiểu số nguyên Cú pháp: Var : array[ ] of integer; * Kiểu số thực: Cú pháp: Var : array[ ] of real; Trong đó chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên hoặc biểu thức nguyên thoả mãn chỉ số đầu ≤ chỉ số cuối Câu 42 (TH8P1B9): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết cách khai báo mảng Nội dung câu hỏi: Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? Var N: integer; A: array[1 N] of real Đáp án: Máy tính không thực hiện được vì trong khai báo trên chỉ số cuối N chưa xác định. Vì vậy máy tính không thể cung cấp số ô nhớ cụ thể để lưu các phần tử của mảng Câu 43 (TH8P1B9): (câu hỏi của tự luận) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu cần đạt: Biết cách khai báo mảng Nội dung câu hỏi: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai? Nếu sai sửa lại a. var X: Array[10, 13] of integer; b. var X: Array[5 10.5] of real; Đáp án: a. Sai vì giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối của mảng cách nhau bởi dấu “,” sữa lại: var X: Array[10 13] of integer;