Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân (Có đáp án)

Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân (Có đáp án) bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 13 trang lananh 20/03/2023 860
Bạn đang xem tài liệu "Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_tin_hoc_8_hoc_ki_1_truong_thcs_nhuan_phu_ta.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi Tin học 8 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học. Lớp 8 Học kì I TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 8 Tên bài: Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính Lập trình đơn giản Câu 01(TH8P1B1): Thông hiểu * Mục tiêu: Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thông qua lệnh * Để máy tính có thể thực hiện công việc mong muốn, con người phải đưa ra những lệnh thích hợp cho máy tính. Những thiết bị nào dưới đây thường được sử dụng để ra lệnh cho máy tính? A. Màn hình; B. Camera; C. Microphone; D. Bàn phím và chuột máy tính. * Đáp án: D Câu 02(TH8P1B1): Nhận biết * Mục tiêu: Biết ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình *Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây? A. Ngôn ngữ tiếng Anh; B. Ngôn ngữ Pascal; C. Ngôn ngữ máy; D. Ngôn ngữ tiếng Việt * Đáp án: C Câu 03 (TH8P1B1):Thông hiểu * Mục tiêu: Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thông qua lệnh * Các lệnh trong ngôn ngữ máy được viết dưới dạng: A. Dãy bít B. Chương trình C. Chương trình dịch D. Ngôn ngữ lập trình * Đáp án: A Câu 04(TH8P1B1) : Nhận biết * Mục tiêu: Biết được viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán *Dãy các lệnh để máy thực hiện một nhiệm vụ nào đó gọi là gì? A. Ngôn ngữ lập trình B. Chương trình dịch C. Chương trình D. Câu lệnh * Đáp án: C Câu 05 (TH8P1B1) : Nhận biết
  2. * Mục tiêu: Biết cấu trúc của chương trình gồm phần khai báo và phần thân * Cấu trúc chung của chương trình gồm: A. Chỉ phần khai báo B. Chỉ phần thân C. Chỉ phần tên chương trình và phần thân D. Phần khai báo và phần thân * Đáp án: D Câu 11(TH8P1B2) :Hiểu * Mục tiêu: Biết ngôn ngữ lập trình gồm tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định * Câu hỏi: Những tên có ý nghĩa được xác định từ trước và không được phép sử dụng cho mục đích khác gọi là gì? A. Tên có sẳn B. Tên riêng C. Từ khóa D. Biến * Đáp án: C Câu 12(TH8P1B2) : Nhận biết * Mục tiêu: Nhận biết được một số từ khóa thường dùng của ngôn ngữ lập trình * Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là A. Begin B. Program C. Write D. End * Đáp án: B Câu 13 (TH8P1B2) : Hiểu * Mục tiêu: Biết được một số từ khóa thường dùng của ngôn ngữ lập trình * * Câu hỏi: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ nào sau đây không phải là từ khoá A. Uses B. Program C. End D. Computer * Đáp án: D Câu 14(TH8P1B2) : Hiểu * Mục tiêu: Biết cấu trúc chương trình gồm phần khai báo và phần thân * Câu hỏi: Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là: A. Begin -> Program -> End. B. Program -> End -> Begin. C. End -> Program -> Begin. D. Program -> Begin -> End * Đáp án: D Câu 15(TH8P1B2) : Hiểu * Mục tiêu: Nhận biết được một số từ khóa thường dùng của ngôn ngữ lập trình * Câu hỏi: Trong các từ khóa sau từ khóa nào viết sai: A. Pro_gram B. Uses C. Begin D. End * Đáp án: A Câu 16(TH8P1B2) : Hiểu * Mục tiêu: Biết cấu trúc chương trình gồm phần khai báo và phần thân * Trong các chương trình, chương trình nào không hợp lệ:
  3. * Chỉ dùng 1 chữ cái hãy tạo ra 10 tên hợp lệ trong Pascal * Đáp án: a, aa, aaa, aaaa, aaaaa, aaaaaa, aaaaaaa, aaaaaaaa, aaaaaaaaa, aaaaaaaaaa Câu 21 (TH8P1B2) : Vận dụng thấp * Mục tiêu: Biết tên trong ngôn ngữ lập trình * Chỉ với 2 chữ cái a và b mỗi chữ dùng nhiều nhất 1 lần có thể tạo ra bao nhiêu tên hợp lệ trong Pascal * Đáp án: Bốn tên: a, b, ab, ba Câu 22(TH8P1B2) : Biết * Mục tiêu: Biết cấu trúc chương trình gồm phần khai báo và phần thân * Hãy nêu cấu trúc chung của chương trình? * Đáp án: Cấu trúc chung của chương trình gồm: * Phần khai báo: gồm các câu lệnh dùng để: khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện và một số khai báo khác. * Phần thân chương trình: gồm các câu lệnh mà máy tính cần phải thực hiện. Câu 23(TH8P1B2) : Biết * Mục tiêu: Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình * Hãy cho biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình? * Đáp án: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình đó là bảng chữ cái và các qui tắc để viết các câu lệnh thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 8 Tên bài: Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu Phần 1. Lập trình đơn giản Câu 24(TH8P1B3) : Vận dụng thấp * Mục tiêu: Biết sử dụng phép Div và Mod * Kết quả của phép tính 14 div 5 là: A. 2,8 B. 2 C. 4 D. 5 * Đáp án: B Câu 25(TH8P1B3) : Biết * Mục tiêu: Biết khái niệm dữ liệu và kiểu dữ liệu * Tên dữ liệu kiểu số thực trong Pascal là: A. Integer B. Char C. Real D. String * Đáp án: C Câu 26(TH8P1B3) : Hiểu * Mục tiêu: Hiểu được câu lệnh trong chương trình * Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x? A. Writeln(‘Nhập x = ’); C. Write(x); B. Writeln(x); D. Readln(x); * Đáp án: D Câu 27(TH8P1B3) : Vận dụng thấp
  4. * Mục tiêu: Biết được kiểu dữ liệu khác nhau thì xử lý khác nhau * Một chương trình máy tính được viết để nhập điểm của 3 môn học và in ra điểm trung bình của 3 môn học đó. Cho biết chương trình đó xử lý những dữ liệu gì và những dữ liệu đó phải có kiểu gì? * Đáp án: Điểm 3 môn học và điểm trung bình: Kiểu số thực Câu 35(TH8P1B3) : Biết * Mục tiêu: Biết được kiểu dữ liệu trong Pascal * Kể tên một số kiểu dữ liệu trong Pascal? * Đáp án: Integer, real, string, char, Câu 36(TH8P1B3) : Vận dụng thấp * Mục tiêu: Chuyển được biểu thức trong pascal sang biểu thức toán học * Hãy chuyển các biểu thức viết trong ngôn ngữ Pascal dưới đây thành biểu thức toán học? a. 2*P*r c. 1/(n*(n+1)*(n+2)) b. –b/(2*a) d. (10*a+2*b)/(a+b) * Đáp án: a) 2.P.r b) b c) 1 d) 10a 2b 2a n(n 10)(n 2) a b Câu 37(TH8P1B3) : Hiểu * Mục tiêu: Biết khái niệm dữ liệu và kiểu dữ liệu và biết khai báo * Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào? * Đáp án: integer, real TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 8 Tên bài: Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình Phần 1. Lập trình đơn giản Câu 38(TH8P1B4) : Hiểu * Mục tiêu: Biết cách khai báo và sử dụng biến * Số biến có thể khai báo tối đa trong một chương trình là bao nhiêu? A. Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu B. 10 biến C. Chỉ hạn chế bởi dung lượng bộ nhớ D. Không giới hạn * Đáp án: C Câu 39(TH8P1B4) : Nhận biết * Mục tiêu: Nhận biết được một số từ khóa thường dùng của ngôn ngữ lập trình * Từ khoá để khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là A. Const B. Var C. Type D. Uses * Đáp án: B Câu 40(TH8P1B4) : Nhận biết * Mục tiêu: Nhận biết được một số từ khóa thường dùng của ngôn ngữ lập trình * Từ khoá để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là A. Const B. Var C. Type D. Uses * Đáp án: A
  5. Clrscr ; Write (’ Nhap canh a :’); Readln (a) ; Write (’ Nhap chieu cao h :’); Readln (h) ; S:=(a*h)/2; Writeln ( ’Dien tich tam giac la: ’,S:2:0); Readln End. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 8 Tên bài: Bài 5: Từ bài toán đến chương trình Phần 1. Lập trình đơn giản Câu 45(TH8P1B5) : Biết * Mục tiêu: Biết khái niệm bài toán, thuật toán * Bài toán là gì? A. Là dãy các câu lệnh B. Là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện C. Là một công việc hay một nhiệm vụ cần giải quyết D. Là công việc đã thực hiện * Đáp án: C Câu 46 (TH8P1B5) : Biết * Mục tiêu: Biết khái niệm bài toán, thuật toán * Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện gọi là gì? A. Thuật toán B. Bài toán C. Câu lệnh D. Chương trình * Đáp án: A Câu47(TH8P1B5) : Hiểu * Mục tiêu: Biết các bước giải bài toán trên máy tính * Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm những bước nào? A. Xác định bài toán, viết chương trình B. Mô tả thuật toán, viết chương trình C. Xác định bài toán, mô tả thuật toán, viết chương trình D. Mô tả thuật toán, xác định bài toán, viết chương trình * Đáp án: C Câu 48(TH8P1B5) : Hiểu * Mục tiêu: Biết các bước giải bài toán trên máy tính * Xác định bài toán là làm những công việc nào? A. Xác định các điều kiện cho trước B. Xác định các điều kiện cho trước (Input) và kết quả thu được (Output) C. Xác định kết quả bài toán D. Xác định thông tin vào * Đáp án: B
  6. A. If x > b then x : = x + 1; B. If a > b then max: = a; C. If a > b then max : = a ; else max : = b; D. If 5 = 6 then x : = 100 * Đáp án: A B Câu 55(TH8P1B6) : Vận dụng cao * Mục tiêu: Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện * IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào? A. 0 B. 8 C. 3 D. 5 * Đáp án: D Câu 56(TH8P1B6) : Vận dụng cao * Mục tiêu: Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện * Hãy đọc đoạn chương trình sau: if (a+b)*(a+b) b then max: = a; C. If a > b then max : = a ; else max : = b; D. If 5 = 6 then x : = 100; * Đáp án: B Câu58(TH8P1B6) : Vận dụng cao (Tin8B6C6) * Mục tiêu: Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện * Chương trình sau cho kết quả là gi ? Program vd; Var a, b,: real; x,: integer ; Begin readln(a, b); If a>b then x:=a else x:=b; Write(x); End. A. xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập B. xuất ra màn hình số lớn nhất trong 2 số a, b đã nhập C. chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo kiểu dữ liệu D. đảo giá trị của 2 biến a, b cho nhau * Đáp án: C Câu 59(TH8P1B6) : Vận dụng cao * Mục tiêu: Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện If then.
  7. Write(’nhap so a’); readln(a); Write(’nhap so b’); readln(b); If a>b then writeln(’a lon hon b’) else If a<b then writeln(’a nho hon b’) else Writeln(’a nho hon b’); Readln; End. Câu 62 (TH8P1B2): Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? A. Bảng chữ cái B. Các quy tắc C. Từ khoá và tên D. Bảng chữ cái và các quy tắc * Đáp án: D Câu 63 (TH8P1B1): Ngôn ngữ lập trình là gì? Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính