TIeT_KIeM_TRA_GIuA_Ki_II_Su_7_20-21_c26241bb59

Bài kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 7 bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 11 trang lananh 20/03/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "TIeT_KIeM_TRA_GIuA_Ki_II_Su_7_20-21_c26241bb59", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • doctiet_kiem_tra_giua_ki_ii_su_7_20_21_c26241bb59.doc

Nội dung text: TIeT_KIeM_TRA_GIuA_Ki_II_Su_7_20-21_c26241bb59

  1. TUẦN 30 TIẾT 58 KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ- LỚP 7 I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam ở các thế kỉ XVI-XVIII so với yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Từ kết quả kiểm tra, giúp học sinh tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân. - Đánh giá được phương pháp, hình thức dạy học của giáo viên để có sự điều chỉnh hợp lý. 1. Kiến thức: Qua bài kiểm tra củng cố và hoàn thiện kiến thức sau: - Nêu được:TG Lê Lợi dựng cờ KN, người đưa ra kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An, chiến thắng quyết định của NQLS, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn Thời Lê Sơ. - Trình bày được diễn biến cuộc KN Lam Sơn GĐ 1418-1423 vaø Nhận xét về veà tinh thaàn chieán ñaáu cuûa nghóa quaân Lam Sôn ở GĐ này. - Lí giải được:Hậu quả lớn nhất của các cuộc chiến tranh PK, nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị suy tàn dần, thế kỉ XVII – XVIII,chúa Trịnh, Nguyễn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa, Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu. - Lí giải được TK XVI-XVII có nhiều người nước ngoài đến bb, Lhệ thực tế việc bb ngày nay - Chọn đúng: Đặc điểm khởi nghóa Traàn Caûo năm 1516, ieän phaùp ñoái phoù cuûa Taây Sôn khi phía Baéc coù quaân Trònh, phía Nam coù quaân Nguyeãn, hận xét về chính sách đối ngoại của vua Quang Trung. - Tbày CS VHGD của vua Quang Trung, nói được hoài bảo của ông qua”Chiếu lập học”. 2/ Về kỹ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng tổng hợp, nhận xét, giải thích, lựa chọn kiến thức, trình bày một bài viết. 3. Về thái độ: - Tự hào về thành tựu trong xây dựng đất nước, chống ngoại xâm của tổ tiên, từ đó phấn đấu học tập, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước. - Giaùo duïc HS loøng töï haøo veà nhöõng thaønh töïu cuûa ñaát nöôùc, tính trung thöïc cho HS II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:
  2. 2. Đại Việt ở Trình bày Lí giải được: Lí giải - Chọn đúng: ”Chiếu lập những các Tk XVI- chính sách - Hậu quả lớn nhất được TK + Nội dung không học” nói lên XVIII của Quang của các cuộc XVI-XVII phản ánh đúng tình hoài bảo gì Trung chiến tranh PK có nhiều hình xã hội Đàng của vua Về văn - Nửa sau thế kỉ người nước Trong nửa sau thế Quang Trung hóa, giáo XVIII, các thành ngoài đến kỉ XVIII. dục thị suy tàn dần. bb, liên hệ +Đặc điểm khởi -Thế kỉ XVII – thực tế nghóa Traàn Caûo năm 1516. XVIII,chúa Trịnh, - Bieän phaùp ñoái Nguyễn cấm việc phoù cuûa Taây Sôn truyền đạo Thiên khi phía Baéc coù Chúa. quaân Trònh, phía -Quang Trung Nam coù quaân quyết định tiêu Nguyeãn. diệt quân Thanh -Nhận xét về chính vào dịp tết Kỉ Dậu sách đối ngoại của vua Quang Trung. Số câu 1/2 4 1 4 1/2 10 Số điểm 1 1 2 1 1 6 Tỉ lệ %: 10% 20% 10% 60 % Tổng số câu 4 (TN) + 2/3, 1/2(TL) 4(TN)+ 1(TL) 4 (TN) + 1/3, 1/2(TL) 12TN,3TL Tổng số điểm 4.0 3.0 3 10 Tỉ lệ % 40% 30% 30% 100%
  3. Câu 10: Khởi nghóa Traàn Caûo năm 1516 có đặc điểm gỉ? A. Nghóa quaân caïo troïc ñaàu, chæ ñeå 3 choûm toùc. B. Nghóa quaân ba laàn taán coâng Thaêng Long, coù laàn chieám ñöôïc Kinh thaønh. C. Nghóa quaân ba laàn taán coâng Thaêng Long đều bò thaát baïi. D. Nghóa quaân chia laøm 3 caùnh quaân taán coâng nhaø Le.â Câu 11: Khi phía Baéc coù quaân Trònh, phía Nam coù quaân Nguyeãn, bieän phaùp ñoái phoù cuûa Taây Sôn laø A. taïm hoøa hoaõn vôùi Nguyeãn, doàn söùc ñaùnh Trònh. B. taïm hoøa hoaõn vôùi Trònh, doàn söùc ñaùnh Nguyeãn. C. taïm hoøa hoaõn vôùi Trònh vaø Nguyeãn ñeå cuûng coá löïc löôïng. D. chia löïc löôïng làm hai ñaùnh caû Trònh vaø Nguyeãn. Câu 12: Em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của vua Quang Trung? A. Thân thiện với nhà Thanh. B. Thần phục nhà Thanh. C. Kiên quyết bảo vệ tổ quốc. D. Rất khôn khéo. B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): Câu 1 (3 điểm): Trình bày diễn cuộc khởi nghóa Lam Sôn giai đoạn 1418-1423. Em coù nhaän xeùt gì veà tinh thaàn chieán ñaáu cuûa nghóa quaân trong giai đoạn này? Câu 2 (2 điểm): Vì sao các thế kỉ XVI-XVII có nhiều thương nhân châu Á, châu Âu đến nước ta buôn bán? Ngày nay việc buôn bán ở nước ta với nước ngoài như thế nào? Câu 3 (2 điểm): Vua Quang Trung có những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục? “Chiếu lập học” nói lên hoài bảo gì của vua Quang Trung? Hết . HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm – Mỗi câu đúng 0,25 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án A B D C B C A D C A B D B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm ) Câu Nội dung Điểm Ghi chú 1 Trình bày diễn cuộc khởi nghóa Lam Sôn giai đoạn 1418-1423. Em coù 3.0 nhaän xeùt gì veà tinh thaàn chieán ñaáu cuûa nghóa quaân trong giai đoạn này?
  4. * Mã đề 2 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng trong các câu sau (mỗi câu 0.25 đ) Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn vào thời gian nào? A. Ngày 07/11/1426. B. Ngày 07/02/1418. C. Ngày 10/12/1427. D. Ngày 03/01/1428. Câu 2: Người đưa ra kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An là A. Nguyễn Trãi. B. Lê Lợi. C. Nguyễn Chích. D. Lê Ngân. Câu 3: Chiến thắng quyết định thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn là A. Chi Lăng - Xương Giang. B. giải phóng Nghệ An. C. Tốt Động - Chúc Động. D. Tân Bình, Thuận Hóa. Câu 4. Thời Lê Sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội? A. Phật giáo. B. Đạo giáo. C. Thiên chúa giáo. D. Nho giáo. Câu 5: Hậu quả lớn nhất của các cuộc chiến tranh phong kiến thế kỉ XVI- VIII là: A. nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt. B. Làng mạc bị tàn phá, nhân dân li tán khắp nơi. C. Đất nước bị chia cắt thành: Đàng Ngoài và Đàng Trong. D. Ruộng đồng bị bỏ hoang, nhân dân đói khổ. Câu 6. Vì sao ở nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị nước ta suy tàn dần? A. Các chúa Trịnh – Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ. B.Các chúa Trịnh – Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương. C.Các chúa Trịnh – Nguyễn chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp. D.Các chúa Trịnh – Nguyễn mãi lo củng cố quốc phòng và quyền lực. Câu 7. Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, chúa Trịnh, Nguyễn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa? A. Đạo Phật Đạo giáo đang phục hồi phát triển. B. Không phù hợp với làng quê Việt Nam lúc bấy giờ. C. Nho giáo còn tồn tại, được chính quyền phong kiến đề cao. D. Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, chúa Nguyễn. D. Nho giáo còn tồn tại, được chính quyền phong kiến đề cao. Câu 8. Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? 1. Đeå đánh vào yeáu toá baát ngôø, vì quaân Thanh maõi lo aên teát, khoâng phoøng bò. 2. Để quân lính có sức khỏe, phấn khởi mà đánh giặc. 3. Quaân Thanh môùi chieám ñöôïc Thaêng Long deã daøng neân chuû quan, kieâu ngaïo. 4. Muốn đánh vào dịp tết, thắng quân Thanh rồi ăn tết sau A. 1, 2 B. 1, 3 C. 1, 4 D. 3, 4 Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII? A. Chính quyền họ Nguyễn đang suy yếu. B. Quan lại tăng, kết thành bè cánh bóc lột nhân dân. C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, đời sống cơ cực. D. Chúa Nguyễn lo chấn chỉnh việc mua quan, bán tước. Câu 10: Khởi nghóa Traàn Caûo năm 1516 có đặc điểm gỉ?
  5. * Diễn cuộc khởi nghóa Lam Sôn giai đoạn 1418-1423 - Do löïc löôïng coøn yeáu vaø moûng, quaân Minh nhieàu laàn taán coâng nhieàu 1 laàn bao vaây caên cöù Lam Sôn. Nghóa quaân phaûi ba laàn ruùt leân nuùi Chí Linh, chòu ñöïng raát nhieàu khoù khaên, gian khoå, nhieàu taám göông chieán ñaáu hi sinh duõng caûm xhieän, tieâu bieåu laø Leâ Lai. - Muøa heø naêm 1423, Leâ Lôïi ñeà nghò taïm hoøa, ñöôïc quaân Minh chaáp 0.5 nhaän. -Cuoái naêm 1424, quaân Minh trôû maët taán coâng LSôn. Cuoäc KN chuyeån 0.5 sang gñ môùi. * Nhaän xeùt: 0. 5 - Tinh thaàn chieán ñaáu của nghĩa quân: duõng caûm, baát khuaát, chịu đựng nhiều gian khổ, hi sinh. - Họ tin tưởng vào bộ chỉ huy, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc khởi 0. 5 nghĩa. , buôn bán. Vì sao các thế kỉ XVI-XVII có nhiều thương nhân châu Á, châu Âu đến 2.0 2 nước ta buôn bán? Ngày nay việc buôn bán ở nước ta với nước ngoài như thế nào? * Các thế kỉ XVI-XVII có nhiều thương nhân châu Á, châu Âu đến nước ta buôn bán vì: - Các chúa Trịnh- Nguyễn cho họ vào buôn bán. Nước ta có nhiều sản phẩm đẹp, quý Được họ ưa chuộng. 0.5 - Điều kiện bờ biển thuận lợi cho tàu thuyền ra vào. Kinh tế ở Tây Âu có biến đổi lớn. 0.5 * Ngày nay việc buôn bán của nước ta với nước ngoài - Nước ta gia nhập WTO từ năm 2007, nhiều nươc châu Á, Âu, Phi, 0.5 Mĩ đến , buôn bán, đầu tư, mở công ti - Bến Tre có khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp có nhiều cti của Nhật, 0.5 Thái Lan Vua Quang Trung có những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục? 2.0 “Chiếu lập học” nói lên hoài bảo gì của vua Quang Trung? * chính sách văn hóa, giáo dục 0.5 3 + Ban bố “Chieáu laäp hoïc”, khuyến khích môû tröôøng học ở caùc huyeän, xaõ. + Dùng chöõ Noâm laøm chöõ vieát chính thöùc cuûa nhaø nöôùc. 0.5 * Hoaøi baûo cuûa vua Quang Trung: - Vua mong muoán có moät neàn GD quốc dân phát triển. 0.5 - Đaøo taïo nhiều nhaân taøi, tri thức để xây dựng ñaát nöôùc hùng mạnh. 0.5 Hết
  6. ĐỀ HS: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng trong các câu sau (mỗi câu 0.25 đ) Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn vào thời gian nào? D. Ngày 07/02/1418. B. Ngày 07/11/1426. C. Ngày 10/12/1427. D. Ngày 03/01/1428. Câu 2: Người đưa ra kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An là A. Nguyễn Trãi. B. Nguyễn Chích. C. Lê Lợi. D. Lê Ngân. Câu 3: Chiến thắng quyết định thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn là A. Tân Bình, Thuận Hóa. B. giải phóng Nghệ An. E. Tốt Động - Chúc Động. D. Chi Lăng - Xương Giang. Câu 4. Thời Lê Sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội? A. Phật giáo. B. Đạo giáo C. Nho giáo. D. Thiên chúa giáo. Câu 5: Hậu quả lớn nhất của các cuộc chiến tranh phong kiến thế kỉ XVI- VIII là: A. Làng mạc bị tàn phá, nhân dân li tán khắp nơi. B. nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt. C. Đất nước bị chia cắt thành: Đàng Ngoài và Đàng Trong. D. Ruộng đồng bị bỏ hoang, nhân dân đói khổ. Câu 6. Vì sao ở nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị nước ta suy tàn dần? A. Các chúa Trịnh – Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ. E. Các chúa Trịnh – Nguyễn chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp. F. Các chúa Trịnh – Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương. G. các chúa Trịnh – Nguyễn mãi lo củng cố quốc phòng và quyền lực. Câu 7. Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, chúa Trịnh, Nguyễn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa? A. Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, chúa Nguyễn. B. Không phù hợp với làng quê Việt Nam lúc bấy giờ. C. Đạo Phật Đạo giáo đang phục hồi phát triển. D. Nho giáo còn tồn tại, được chính quyền phong kiến đề cao. Câu 8. Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? 1. Để quân lính có sức khỏe, phấn khởi mà đánh giặc. 2. Quaân Thanh môùi chieám ñöôïc Thaêng Long deã daøng neân chuû quan, kieâu ngaïo. 3. Muốn đánh vào dịp tết, thắng quân Thanh rồi ăn tết sau 4. Đeå đánh vào yeáu toá baát ngôø, vì quaân Thanh maõi lo aên teát, khoâng phoøng bò. A. 1, 2 B. 1, 4 C. 2, 3 D. 2, 4 Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII? A. Chính quyền họ Nguyễn đang suy yếu. B. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, đời sống cơ cực. C. Chúa Nguyễn lo chấn chỉnh việc mua quan, bán tước. D. Quan lại tăng, kết thành bè cánh bóc lột nhân dân. Câu 10: Khởi nghóa Traàn Caûo năm 1516 có đặc điểm gỉ? A. Nghóa quaân caïo troïc ñaàu, chæ ñeå 3 choûm toùc. B. Nghóa quaân ba laàn taán coâng Thaêng Long, coù laàn chieám ñöôïc Kinh thaønh. C. Nghóa quaân ba laàn taán coâng Thaêng Long đều bò thaát baïi. D. Nghóa quaân chia laøm 3 caùnh quaân taán coâng nhaø Le.â Câu 11: Khi phía Baéc coù quaân Trònh, phía Nam coù quaân Nguyeãn, bieän phaùp ñoái phoù cuûa Taây Sôn laø A. taïm hoøa hoaõn vôùi Nguyeãn, doàn söùc ñaùnh Trònh. B. taïm hoøa hoaõn vôùi Trònh, doàn söùc ñaùnh Nguyeãn. C. taïm hoøa hoaõn vôùi Trònh vaø Nguyeãn ñeå cuûng coá löïc löôïng. D. chia löïc löôïng làm hai ñaùnh caû Trònh vaø Nguyeãn. Câu 12: Em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của vua Quang Trung? A. Thân thiện với nhà Thanh. B. Thần phục nhà Thanh. C. Kiên quyết bảo vệ tổ quốc. D. Rất khôn khéo.