Bài giảng Lịch Sử 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam

Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam giữa thế kỷ XIX.

Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những cuộc khởi nghĩa đó.

Câu 3: Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta gì ?

 

ppt 16 trang lananh 16/03/2023 800
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch Sử 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_8_bai_28_trao_luu_cai_cach_duy_tan_o_viet.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch Sử 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam

  1. TIẾT: 47 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX.
  2. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX. Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam giữa thế kỷ XIX. Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những cuộc khởi nghĩa đó. Câu 3: Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta gì ?
  3. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX. Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam giữa thế kỷ XIX. Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những cuộc khởi nghĩa đó. Câu 3: Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta gì ?
  4. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Câu 1: Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ? Câu 2: Nội dung của các đề nghị cải cách là gì ? Câu 3: Kể tên các nhà cải cách tiêu biểu và nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.
  5. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 1. Nguyên nhân 2. Nội dung NộiKể têndung các nhàcủa - Đổi mới về nội trị, ngoại cáccải cáchđề nghị tiêu biểucải giao, kinh tế, văn hóa, xã hội cáchvà nêulà nhữnggì? nội dung chính trong - Các nhà cải cách tiêu các đề nghị cải biểu: Nguyễn Trường Tộ, cách của họ. Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ(1828 – 1871)
  6. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX. II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA THẾ KỈ XIX. III. KẾT CỤC CỦA CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH. * Thảo luận đôi (5 phút) Câu 1: Nêu kết cục của các đề nghị cải cách. Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến kết cục đó ? Câu 3: Nêu ý nghĩa của các đề nghị cải cách. VUA TỰ ĐỨC NÓI: “ Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các điều y đề nghị Tại sao lại thúc giục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp cũ của trẫm đã rất đủ để điều khiển quốc gia rồi”
  7. TIẾT: 42 BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA THẾ KỈ XIX III. KẾT CỤC CỦA CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH THẢO LUẬN NHÓM (5 phút) So sánh điểm giống và khác nhau giữa cải cách duy tân ở nước ta với cải cách duy tân Minh Trị ở Nhật Bản trong thời kì này.
  8. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG Câu 1: Vì sao công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay lại đang thành công? Câu 2: Trong thời đại mới hiện nay, là học sinh em cần có trách nhiệm gì đối với đất nước?