Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên - Trịnh Thị Oanh

* Vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc:
+ Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo.”
+ Điện Diên Hồng đã vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão: “Đánh!”.
+ Trần Hưng Đạo viết bài Hịch tướng sĩ trong đó có câu: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng”.
+ Các chiến sĩ tự thích vào cánh tay hai chữ : “Sát Thát”.
ppt 28 trang Đức Hạnh 11/03/2024 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên - Trịnh Thị Oanh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_16_cuoc_khang_chien_chong_quan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên - Trịnh Thị Oanh

 1. GV: Trịnh Thị Oanh
 2. Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 LỊCH SỬ:
 3. 1/ Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần: * Vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc: + Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo.” + Điện Diên Hồng đã vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão: “Đánh!”. + Trần Hưng Đạo viết bài Hịch tướng sĩ trong đó có câu: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng”. + Các chiến sĩ tự thích vào cánh tay hai chữ : “Sát Thát”.
 4. 2.Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần và kết quả của cuộc kháng chiến. 1. Trước cuộc tấn công của giặc, cả 3 Ølần Cả vua 3 lầntôi nhàvua Trần tôi nhàđã làm Trần gì? đãTại chủ độngsao lạirút làm lui như khỏi vậy? kinh thành Thăng Long. Ø Làm như vậy có tác dụng rất lớn vì địch vào Thăng Long không thấy một bóng người, không có lương ăn, càng thêm mệt mỏi và đói khát. Quân địch hao tổn, quân ta bảo toàn lực lượng.
 5. 2. Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần và kết quả của cuộc kháng chiến. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên có kết quả như thế nào? LầnLần thứthứ nhất nhất:: ChúngChúng cắmcắm cổcổ rútrút chạychạy khôngkhông còncòn hunghung hănghăng nhưnhư khikhi vàovào xâmxâm lượclược LầnLần thứthứ hai:hai: TướngTướng giặcgiặc làlà ThoátThoát HoanHoan phảiphải chuichui vàovào ốngống đồngđồng đểđể thoátthoát thânthân LầnLần thứthứ baba:: QuânQuân tata chặnchặn đườngđường rútrút luilui củacủa giặc,giặc, tiêutiêu diệtdiệt chúngchúng trêntrên sôngsông BạchBạch Đằng.Đằng.
 6. Theo em, v× sao c¶ 3 lÇn chèng giÆc M«ng – Nguyªn, vua t«i nhµ TrÇn ®Òu giµnh ®­îc th¾ng lîi vÎ vang? Qu©n M«ng - Nguyªn sang x©m l­îc n­íc ta ba lÇn. C¶ ba lÇn, vua t«i, qu©n d©n nhµ TrÇn ®Òu ®ång lßng, m­u trÝ ®¸nh th¾ng qu©n x©m l­îc.
 7. 3/ Tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản. Giỏi thay!Trần Quốc Toản ! Tuổi trẻ dư can đảm Dốc bụng báo hoàng ân, Cả gan bình quốc nạn . Cờ bay, giặc hãi hùng , Giáo trơ quân tan rã Lừng lẫy tiếng anh hùng Giỏi thay! Trần Quốc Toản! (Theo Danh tướng Việt Nam)
 8. CâuCâu hỏihỏi 2:2: Ai là người 3 lần lãnh đạo nhân dân ta đánh quân Mông Nguyên? A TrầnTrần HưngHưng ĐạoĐạo B Trần Thủ Độ HHếếtt gigiờờ C Lý Thái Tông 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 9. Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010. Lịch sử: 1/ Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần 2/ Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần và kết quả của cuộc kháng chiến. 3/ Tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản.
 10. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!
 11. Bức phù điêu mô phỏng tinh thần quyết tâm đánh giặc của các bô lão
 12. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên có kết quả như thế nào? LầnLần thứthứ nhấtnhất:: ChúngChúng cắmcắm cổcổ rútrút chạychạy khôngkhông còncòn hunghung hănghăng nhưnhư khikhi vàovào xâmxâm lược.lược. LầnLần thứthứ hai:hai: TướngTướng giặcgiặc làlà ThoátThoát HoanHoan phảiphải chuichui vàovào ốngống đồngđồng đểđể thoátthoát thân.thân. LầnLần thứthứ baba:: QuânQuân tata chặnchặn đườngđường rútrút luilui củacủa giặc,giặc, tiêutiêu diệtdiệt chúngchúng trêntrên sôngsông BạchBạch Đằng.Đằng.