Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) - Tạ Bảo Linh

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Nguyên nhân vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ?
a/ Do Thi Sách chồng bà Trưng Trắc bị Tô Định giết.
b/ Lòng yêu nước và căm thù giặc của Hai Bà Trưng.
c/ Do Hai Bà Trưng muốn xưng Vương.
d/ Cả 3 câu đều đúng
ppt 34 trang Đức Hạnh 11/03/2024 2380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) - Tạ Bảo Linh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_7_chien_thang_bach_dang_do_ngo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) - Tạ Bảo Linh

 1. PHOØNG GD & ÑT TP. RAÏCH GIAÙ TRÖÔØNG TH TRÖÔNG ÑÒNH LÒCH SÖÛ LÔÙP 4 BAØI: CHIEÁN THAÉNG BAÏCH ÑAÈNG DO NGOÂ QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO (Naêm 938) GV: TAÏ BAÛO LINH
 2. Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) Cöûa Baïch Ñaèng Löợc đồ chống quân Nam Hán
 3. Thø năm, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) Ñoâi neùt veà Ngoâ Quyeàn: Là người làng Đường Lâm NGÔ Chỉ huy quân (Hà Tây) QUYỀN dân ta đón đánh quân Nam Hán Là người có tài Là con rể Dương Đình nghệ
 4. KIEÀU COÂNG TIEÃN GIEÁT DÖÔNG ÑÌNH NGHEÄ
 5. NGOÂ QUYEÀN GIEÁT KIEÀU COÂNG TIEÃN CHUAÅN BÒ ÑOÙN ÑAÙNH QUAÂN NAM HAÙN
 6. Thø naêm, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: Haûi Moân  Sang  Mũi tiến (Quaûng Ñoâng- Trung Quoác đánh nước công chính ta lần này, do Hoằng quân Nam Tháo chỉ huy Hán đưa một đã vöôït bieån, đội quân rất ngược sông đông hôn 2 Baïch Ñaèng vaïn quaân do (Quảng Thaùi töû Ninh) tiến Cöûa Baïch Ñaèng Hoaèng Thaùo vào nước ta. chỉ huy. Löợc đồ chống quân Nam Hán
 7. Thø năm, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: Kế Lợi dụng lúc thuỷ triều lên, xuống đánh giặc Của Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống Ngô nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng Quyền Trên sông Bạch Quân ta mai phục ở hai bên bờ sông Đằng
 8. 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: SÔNG BẠCH ĐẰNG Quân dân chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
 9. ThøThø t­,t­, ngµyngµy 2222 th¸ngth¸ng 1010 n¨mn¨m 20102010 LÞchLÞch sösö ChiÕnChiÕn th¾ngth¾ng B¹chB¹ch §»ng§»ng dodo Ng«Ng« QuyÒnQuyÒn l·nhl·nh ®¹o(N¨m®¹o(N¨m 938)938) 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: Haõy saép xeáp caùc caâu döôùi ñaây theo thöù töï 1,2,3,4 phuø hôïp vôùi dieãn bieán traän ñaùnh quaân Nam Haùn treân soâng Baïch Ñaèng do Ngoâ Quyeàn laõnh ñaïo vaø thuaät laïi: a) Chôø luùc thuûy trieàu xuoáng, coïc nhoïn nhoââ leân, quaân ta mai phuïc ôû hai beân bôø soâng ñoå ra ñaùnh. b) Quaân Nam Haùn ñeán cöûa soâng luùc thuûy trieàu leân, coïc nhoïn bò che laáp, Ngoâ Quyeàn cho quaân bôi thuyeàn nheï ra khieâu chieán, vöøa ñaùnh vöøa ruùt lui, nhöû cho giaëc vaøo baõi coïc. c) Quaân Nam Haùn cheát đến quaù nöûa, Hoaèng Thaùo töû traän. Quaân Nam Haùn hoaøn toaøn thaát baïi. d) Giaëc hoát hoaûng quay thuyeàn boû chaïy thì va vaøo coïc nhoïn, thuyeàn bò thuûng hoaëc bò vöôùng coïc khoâng tieán khoâng lùi ñöôïc. Quaân ta tieáp tục truy kích. Ñaùp aùn: 1 (b) 2 (a) 3 (d) 4 (c)
 10. 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: SÔNG BẠCH ĐẰNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG Ngô Quyền cho quân bơi thuyeàn nheï ra khiêu chiến, nhử giặc vào bãi cọc.
 11. 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên,quân ta mai phục ở hai bên bờ sông đổ ra đánh. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, không tiến không lùi được
 12. Sông Chanh sông Bạch Đằng Cửa Nam Triệu Cửa Cấm Sông Cấm
 13. Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) 3. YÙ nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng SauChieán chieán thaéng thaéng Baïch Baïch Ñaèng Ñaèng, vaø muøa vieäc xuaân Ngoâ naêmQuyeàn 939 Sauxöng khi vöông NgoâNgô Quyeàn Quyềncoù yù nghóa ñaõ mất, laøm nhö nhân gì? theá dânnaøo? ta đã làm gì để tưởng nhớ ông?
 14. Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sö ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o (N¨m 938) 1.Nguyeân nhaân cuûa traän Baïch Ñaèng 2. Diễn biến của trận Bạch Đằng: 3. YÙ nghóa cuûa chiến thắng Baïch Ñaèng Quân NamNgô Hán Quyền kéo sang lên ngôinước vua ta, Ngô có ýQuyền đã chỉ huynghĩaGhi quân nhôù:như ta đánhthế SGK nào quân với trangNam nước Hán 23 ta?thế nào?
 15. Ô chữ kỳ diệu 1 TT HH ẤẤ TT BB ẠẠ II 1 2 CC ỔỔ LL OO ẠAẠA 2 3 CC ỌỌ CC GG ỖỖ 3 4 TT HHH ỦỦ YY TT RR II ỀỀ UU 4 5 ĐĐ ƯƯ ỜỜ NN GG LL ÂÂ MM 5 6 BB ẰẰẮẮ CC 6 7 NN GG ÔÔ QQ UU YY ỀỀ NN 7 8 HH OO ẰẰ NN GG TT HH ÁÁ OO GG 8 Với ý chí quyết tâm của nhân dân và mưu ĐâySauĐâyLợiTên làkhidụnglà chỉ kếhướng xưng huyNgô điều quân vươngquânQuyền gì quân Nam Nam Ngô dùng ta Hán HánQuyềnra để khiêu sang đánhtiến chọn đánhquânchiến giặc nơi vàovà lượcNgười của Ngôchỉ huy Quyền. quân Kết ta đánhquả quân tan quân Nam Nam Hán nàynướcmainước Đây làmphục ta ta làkinh bênquê đô bờhương ? sông Ngô tiến Quyền ra đánh giặc? nhưHán thếtrên nào sông ? Bạch Đằng