Đề kiểm tra môn Toán 7 - Chương 2

  I/Mục Tiêu: 

 • Kiểm tra khả năng tiếp thu các kiến thức trong chương của HS
 • Rèn kỉ năng tính toán chính xác , hợp lí của học sinh
 • Biết cách trình bày rõ ràng , mạch lạc

       II/ Chuẩn bị:

 • GV : photo đề kiểm tra
 • HS: Các kiến  thức của chương đã ôn tiết trước
doc 10 trang lananh 17/03/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán 7 - Chương 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docde_kiem_tra_mon_toan_7_chuong_2.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Toán 7 - Chương 2

 1. NS: ND: Tuần 17 KIỂM TRA CHƯƠNG II Tiết 36 MÔN TOÁN 7 I/Mục Tiêu: - Kiểm tra khả năng tiếp thu các kiến thức trong chương của HS - Rèn kỉ năng tính toán chính xác , hợp lí của học sinh - Biết cách trình bày rõ ràng , mạch lạc II/ Chuẩn bị: - GV : photo đề kiểm tra - HS: Các kiến thức của chương đã ôn tiết trước III. Phöông phaùp: Thöïc haønh caù nhaân IV. Caùc hoaït ñoäng treân lôùp: 1) OÅån ñònh lôùp: ñieåm danh 2) Phaùt ñeå kieåm tra: Ñuùng 45’ thu baøi kieåm tra MA TRAÄN Cấp Vận dụng độ Nhận biết Thông hiểu Tên Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL 1.Tæ leä Bieát -Bieát Vận thuaän tìm heä bieåu dụng soá tæ dieãn y giải baøi leä k theo x toaùn ñoá -Bieát veà ñaïi tính giaù löôïng trò cuûa tæ leä y nghịch Số câu 1 1 1 3 Số điểm 0.5 lệ % 1.5 2.5 4.5 11.1% 33.3% 55.6% 45% 2. Tæ leä Biết vận dụng nghòch công thức TLN để tính giá trị của y
 2. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI Câu Cấp độ Mô tả 1 NB Biết quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận 2 VDT Biết quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch 3 NB Biết tính giá trị của hàm số 4,5 VDT Xác định được điểm thuộc đồ thị hàm số y=ax với a 0 6 TH Hiểu được quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch 7 TH Nhận dạng công thức và biết cách vẽ đồ thị hàm số 8a VDT Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận và tìm hệ số tỉ lệ 8b VDT Biết biểu diễn y theo x 8c VDT Biết tính giá trị của y 9 VDC Vận dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau đơn giản để giải bài toán tỉ lệ nghịch.
 3. A. f(1) = 1 B. f(0) = 3 C. f(-1) = -5 D. f( 1) = - 4 2 5/ Cho haøm soá y = -1,5x . Toaï ñoä ñieåm naøo sau ñaây thuoäc ñoà thò cuûa haøm soá A. (-2 ; -3) B. (-2 ; 3) C. (2 ; 3) D. (-3 ; 2) 6/Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng x -2 y 10 -4 Giá trị ở ô trống trong bảng là: A.-5 B. 0,8 C.Một kết quả khác D.-0,8 II/ Töï luaän: Baøi 7: (3đ)Veõ treân cuøng moät heä truïc toaï ñoä Oxy ñoà thò cuûa caùc haøm soá . a) y = -3x b) y = 1x 2 Baøi 8: (1,5đ) Cho bieát hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän vaø khi x = 6 thì y = 4. a)Tìm heä soá tæ leä k b)Haõy bieåu dieãn y theo x c)Tính giaù trò cuûa y khi x =9 ; x = 15 Baøi 9: (2,5 đ) Ba ñoäi maùy san ñaát laøm ba khoái löôïng coâng vieäc nhö nhau. Ñoäi I hoaøn thaønh coâng vieäc trong 4 ngaøy, ñoäi II trong 6 ngaøy , ñoäi III trong 8 ngaøy. Hoûi moãi ñoäi coù bao nhieâu maùy (coù cuøng naêng suaát), bieát raèng ñoäi I nhieàu hôn ñoäi II laø 2 maùy ?
 4. b)y = 1x 2 1,0 điểm Cho x = 2 y = 1 B ( 2 ; 1 ) Câu 8 a)Tìm heä soá tæ leä k cuûa y ñoái vôùi x k =y= 4 x 6 b) Bieåu dieãn y theo x 0,5điểm 2 y = x 3 c) Tính giaù trò cuûa y 0,5điểm Khi x = 9 ta coù y = 2x = 2.9 = 6 0,5điểm 3 3 Khi x = 15 ta coù y = 2.x = 2.15 = 10 3 3 Câu 9 1,0 điểm Goïi x , y ,z (maùy ) laàn löôït laø soá maùy cuûa ba ñoäi Vì caùc maùy coù cuøng naêng suaát neân soá maùy vaø soá ngaøy laøm vieäc tæ leä nghòch vôùi nhau do ñoù 0,5 điểm
 5. . NHAÄN XEÙT – RUÙT KINH NGHEÄM: ❖ Thoáng keâ ñieåm: TS . . . . . HS Lôùp/ss Gioûi Khaù TB yeáu keùm >5 <5 71 72 TOÅNG