Thư viện câu hỏi môn Toán hình học lớp 6 - Chương 2: Góc - Trường THCS Nhuận Phú Tân

Thư viện câu hỏi môn Toán hình học lớp 6 - Chương 2: Góc - Trường THCS Nhuận Phú Tân bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 27 trang lananh 20/03/2023 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thư viện câu hỏi môn Toán hình học lớp 6 - Chương 2: Góc - Trường THCS Nhuận Phú Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_mon_toan_hinh_hoc_lop_6_chuong_2_goc_truong.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi môn Toán hình học lớp 6 - Chương 2: Góc - Trường THCS Nhuận Phú Tân

  1. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI BỘ môn : TOÁN (HÌNH HỌC) LỚp 6 Bài 1. NỬA MẶT PHẲNG Chương II. GÓC Câu 1 (T6CIIB1) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết được một số hình ảnh của nửa mặt phẳng Một vài hình ảnh của mặt phẳng là: A. Mặt bàn, mặt bảng, trang giấy, B. Cái ghế, cái tủ, C. Quyển sách, bài báo, D. Cánh cửa, hộp bút, Đáp án: A Câu 2 (T6CIIB1) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết định nghĩa hai nửa mặt phẳng đối nhau Hai nửa mặt phẳng đối nhau khi: A. Hai nửa mặt phẳng cùng chứa một điểm B. Hai nửa mặt phẳng có chung bờ C. Hai nửa mặt phẳng cùng chứa một đường thẳng D. Hai nửa mặt phẳng trùng nhau. Đáp án: B Câu 3 (T6CIIB1) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết nhận ra tia nằm giữa hai tia Cho hình vẽ: x O m y Hãy chọn phát biểu đúng A. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Om B. Tia Om nằm giữa hai tia Ox, Oy C. Tia Ox nằm giữa hai tia Om, Oy. D. Có vô số tia nằm giữa hai tia Ox và Oy Đáp án: B Câu 4 (T6CIIB1) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu khái niệm nửa mặt phẳng Kẻ hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng thì nó có thể chia mặt phẳng nhiều nhất thành mấy miền: A. 2B. 3C. 4D. 5 Đáp án: C
  2. Đáp án: Trong ba tia OA, OB, OM, ta có tia OM cắt đoạn thẳng O AB tại điểm M nằm giữa A và B, nên tia OM nằm giữa hai tia OA và OB. A M B Câu 9 (T6CIIB1) (TL) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào bài tập tổng hợp. Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. a) Trong các tia MA, MB, MC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?Vì sao? b) Tia AM nằm giữa hai tia nào? Hai tia đó có gì đặc biệt ? c) Vẽ điểm D sao cho điểm B nằm giữa hai điểm M và D. Hỏi đoạn thẳng CD có cắt tia MA không ? Vì sao? d) Tia CB nằm giữa hai tia nào ? Vì sao? Đáp án: a) Trong ba tia MA, MB, MC ta có tia MA cắt đoạn M thẳng BC tại điểm A nằm giữa B và C , nên tia MA nằm giữa hai tia MB và MC. B A C b) Tia AM nằm giữa hai tia AB và AC. Hai tia M AB và AC đối nhau. B A C M c) Theo câu a) tia MA nằm giữa hai tia MB và MC Hay tia MA nằm giữa hai tia MD và MC. Do đó tia MA cắt đoạn thẳng CD tại một điểm nằm giữa D và C d) Trong ba tia CM, CB, CD ta có tia CB cắt đoạn thẳng B A C MD tại điểm B nằm giữa M và D , nên tia CB nằm giữa hai tia CM và CD D
  3. Câu 15 (T6CIIB2) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu và liệt kê được tên tất cả các góc Tất cả các góc có trong hình vẽ là: A. x· Oy , xO¶z , z·Ox B x· Oy , ·yOz , z·Oy C. x· Oy , ·yOx , x· Oz D. x· Oy , ·yOz , x· Oz Đáp án: D Câu 16 (T6CIIB2) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu khái niệm góc Hình gồm hai tia chung gốc SR, ST là A. S· RT B R· TS C. R· ST D. x· Sy Đáp án: C Câu 17 (T6CIIB2) (TN) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng kiến thức xác định đúng số lượng góc Cho bốn tia chung gốc Ox, Oy, Oz và Ot (trong đó không có hai tia nào là đối nhau). Vậy số góc chung đỉnh O là: A. 4 B 6 C. 8 D. 10 Đáp án: B Câu 18 (T6CIIB2) (TN) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng kiến thức xác định đúng số lượng góc Cho bốn tia chung gốc Ox, Oy, Oz và Ot (trong đó có hai tia Ox, Ot đối nhau). Vậy tạo thành bao nhiêu góc A. 5 B 6 C. 7 D. 8 Đáp án: C Câu 19 (T6CIIB2) (TL) Nhận biết Mục tiêu: Biết viết tên góc bằng kí hiệu Viết tên góc trong hình vẽ bằng cách viết kí hiệu Đáp án: Hình vẽ có 3 góc là: B· AC , C· AD , B· AD C B A D Câu 20 (T6CIIB2) (TL) Nhận biết Mục tiêu: Biết xác định đỉnh và hai cạnh của góc Cho các góc sau: B· AC , C· AD , B· AD . Xác định đỉnh và hai cạnh của mổi góc Đáp án: B· AC có đỉnh là A, hai cạnh là hai tia AB, AC C· AD có đỉnh là A, hai cạnh là hai tia AC, AD B· AD có đỉnh là A, hai cạnh là hai tia AB, AD
  4. Câu 24 (T6CIIB3) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết so sánh hai góc µ 0 ¶ 0 ¶ 0 ¶ 0 Cho O1 48 ;O2 48 ;O3 90 ;O4 130 . Cách viết nào đúng trong các cách viết sau: µ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ µ ¶ A. O1 O3 B. O2 O4 C. O3 O4 D. O1 O2 Đáp án: D Câu 25 (T6CIIB3) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu thế nào là góc nhọn. Xem hình bên. Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn. A. 3 và 6 B. 5 và 6 C. 1 và 3 D. 1 và 5 Đáp án: A Câu 26 (T6CIIB3) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu và phân biệt được các loại góc Sắp xếp tên gọi của các góc theo thự tự tăng dần về số đo ta được: A. Nhọn, tù, vuông, bẹt. B. Nhọn, vuông, tù, bẹt. C. Bẹt, tù, nhọn, vuông. D. Nhọn, bẹt, tù, vuông. Đáp án: B Câu 27 (T6CIIB3) (TL) Nhận biết Mục tiêu: Biết so sánh hai góc Cho các góc có số đo như sau: B· AI = 200 , I·AC = 500 , A· BC 200 ,·BAC = 700 Hãy so sánh các góc và viết bằng kí hiệu: a) B· AI và A· BC b) B· AI và I·AC c) B· AC và·BAI Đáp án: a) B· AI =·ABC b) B· AI ·IAC c) B· AC ·BAI Câu 28 (T6CIIB3) (TL) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu cách đo góc và viết số đo bằng kí hiệu Xem hình vẽ. Đo các góc BAI, IAC, ABC, BAC và viết số đo bằng kí hiệu Đáp án: B· AI = 200 I·AC = 500 A· BC 200 B· AC = 700
  5. Câu 33 (T6CIIB5) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Hiểu cách vẽ góc trên một mặt phẳng Trên một mặt phẳng có chứa tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho x·Ay 1200 A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Đáp án: D Câu 34 (T6CIIB5) (TN) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng kiến thức tìm tia nằm giữa hai tia a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, Vẽ B· OA 1450 và C· OA 550 , thì tia nằm giữa hai tia là: A. OA B. OC C. OB D. AO Đáp án: B b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, Vẽ a· Ob 450 và b·Oc 1200 , thì tia nằm giữa hai tia là: A. Oa B. Oc C. Ob D. không có Đáp án: C Câu 35 (T6CIIB5) (TL) Nhận biết Mục tiêu: Biết xác định tia còn lại của một góc theo số đo cho trước Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc trong các trường hợp sau: a) b) c) d) x y E B A C D F a) B· AC 200 b) x· Cy =1100 c) ·yDx 800 d) E· Fy 1450 Đáp án: a) b) y C x B A C c) d) x E y F D y
  6. c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ ·AOB 1200 , ·AOC 500 . Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Đáp án: C B Ta có ·AOC ·AOB (vì 500 < 1200) Nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB O A d) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ ·AOB 400 , ·AOC 1100 . Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Đáp án: C Ta có ·AOB ·AOC (vì 400 < 1100) B Nên tia OB nằm giữa hai tia OA và OC O A Câu 38 (T6CIIB5) (TL) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng phối hợp kiến thức đo góc và tìm tia nằm giữa hai tia Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết x· Ot 300 , ·yOt ' 600 . a) Đo các góc: yOt, xOt’, tOt’ b) Trong ba tia Ox, Ot, Ot’ tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? c) Trong ba tia Oy, Ot’, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Đáp án: a) ·yOt 1500 , x·Ot ' 1200 , t·Ot ' 900 b) Ta có x· Ot x·Ot ' (vì 300 < 1200) Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Ot’ c) Ta có ·yOt ' ·yOt (vì 600 < 1500) Nên tia Ot’ nằm giữa hai tia Oy và Ot
  7. Đáp án: D Câu 43 (T6CIIB4) (TN) Vận dụng Mục tiêu: Vận dụng kiến thức x· Oy ·yOz x· Oz xác định số đo góc a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết x·Oy 400 và x·Oz là góc nhọn. Số đo của góc yOz có thể là: A. 300 B. 500 C. 1400 D. 700 Đáp án: A b) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết x·Oy 500 và x·Oz là góc tù. Số đo của góc yOz có thể là: A. 100 B. 400 C. 1300 D. 800 Đáp án: D c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết x·Oy 300 , x·Oz 450 . Số đo của góc yOz là: A. 750 B. 900 C. 150 D. 1800 Đáp án: C d) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, biết ·AOB 400 , ·AOC 1100 . Số đo của góc BOC là: A. 1500 B. 700 C. 1800 D. 900 Đáp án: B e) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, biết ·AOB 300 , B· OC 1000 . Số đo của góc AOC là: A. 1300 B. 700 C. 900 D. 1800 Đáp án: A f) Xem hình bên, số đo góc tOt’ là : A. 1800 B. 900 C. 1000 D. 500 Đáp án: B g) Biết x· Oy 300 , ¶yOz 400 như hình vẽ. Số đo của x· Oz là: A. 100 B. 1200 C. 700 D. 900 Đáp án: C h) Biết ·AOC 550 , ·AOB 1450 như hình vẽ. Số đo của B· OC là: A. 600 B. 700 C. 1800 D. 900 Đáp án: D i) Cho hai góc bù nhau A, B và µA Bµ 200 . Số đo góc A là: A. 1000 B. 800 C. 550 D. 350 Đáp án: A j) Cho hai góc phụ nhau A, B và µA Bµ 300 . Số đo góc A là: A. 500 B. 900 C. 1200 D. 600
  8. Suy ra ·BOC 1450 550 Vậy B· OC 900 b) Cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB, OC, B· OA 450 , ·AOC 320 . Tính B· OC Đáp án: Vì tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên: A· OC B· OA B· OC Hay B· OC 320 450 Vậy B· OC 770 1 c) Cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, ·AOB 600 , B· OI ·AOB . 4 Tính B· OI , ·AOI Đáp án: 1 * Ta có B· OI ·AOB 4 1 Hay B· OI 600 4 Vậy B· OI 150 * Vì tia OI nằm giữa hai tia OA và OB nên: B· OI A· OI A· OB Hay 150 ·AOI 600 Suy ra ·AOI 600 150 Vậy A· OI 450 d) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết x·Oy 300 , x·Oz 450 . Tính ·yOz Đáp án: z Vì x·Oy x·Oz (300 < 450) y Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz Ta có x· Oy ·yOz x· Oz Hay 300 + y· Oz = 450 Suy ra y· Oz = 450 – 300 x O Vậy ·yOz = 150 e) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho x· Ot 900 , x·Oy 1350 . Tính ·yOt t Đáp án: y Vì x· Ot x·Oy (900 < 1350) Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy Ta có x· Ot t·Oy x· Oy O x
  9. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI BỘ môn : TOÁN (HÌNH HỌC) Lớp 6 Bài 6. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Chương II. GÓC Câu 47 (T6CIIB6) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết khái niệm tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là: A. Tia nằm giữa hai cạnh của góc ấy. B. Tia tạo với hai cạnh của góc ấy hai góc bằng nhau. C. Tia chung gốc với hai cạnh của góc ấy. D. Tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Đáp án: D Câu 48 (T6CIIB6) (TN) Nhận biết Mục tiêu: Biết tính chất tia phân giác của một góc. a) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi: A. x· Ot ·yOt B. x· Ot ·yOt x· Oy x· Oy C. x· Ot ·yOt D. x· Ot ·yOt 2 Đáp án: D x· Oy b) Biết x·Oz ·yOz thì: 2 A. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy B. Tia Ox là tia phân giác của góc yOz C. Tia Oy là tia phân giác của góc xOz D. Tia Ot là tia phân giác của góc yOz Đáp án: A Câu 49 (T6CIIB6) (TN) Thông hiểu Mục tiêu: Bằng tính chất tia phân giác của một góc, xác định số đo góc a) Cho Ot là tia phân giác của góc xOy, biết x· Ot 500 . Số đo góc yOt là: A. 1000 B. 500 C. 250 D. 900 Đáp án: B b) Cho Ob là tia phân giác của góc aOc, biết a· Ob 400 . Số đo góc aOc là: A. 1800 B. 400 C. 800 D. 900 Đáp án: C Câu 50 (T6CIIB6) (TL) c) Biết x· Oy 1300 và Ot là tia phân giác của x· Oy . Số đo góc xOt là: A. 650 B. 1300 C. 1800 D. 900 Đáp án: A Nhận biết Mục tiêu: Biết vẽ tia phân giác của một góc