Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Sự hình thành đất đỏ ba dan:
Xưa kia nơi này có núi lửa hoạt động. Đó là hiện tượng vật chất nóng chảy, từ lòng đất phun trào ra ngoài (gọi là dung nham) nguội dần, đông cứng lại thành đá ba dan. Trải qua hàng triệu năm, dưới tác dụng của nắng mưa, lớp đá ba dan trên mặt vụn bở tạo thành đất đỏ ba dan.
ppt 49 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_8_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên CAO VĂN BAO
 2. 1.Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ chấm: b. Ngôi nhà chung lớn nhất của buôn, nơi diễn ra nhiều sinh hoạt tập thể nhà rông.
 3. 2. Chọn câu trả lời đúng: * Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: a. Dân tộc Thái, Dao, Mông b. Dân tộc Kinh, Xơ-đăng, Cơ-ho c. Dân tộc Ba-na, Ê-đê, Gia-rai, Xơ- đăng d. Dân tộc Mông, Tày, Nùng
 4. Những cây trồng chính ở Tây Nguyên: CÀ PHÊ
 5. Những cây trồng chính ở Tây Nguyên: CHÈCHÈ
 6. Tại sao Tây Nguyên thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp? Thảo luận nhóm đôi Thời gian: 2 phút
 7. Sự hình thành đất đỏ ba dan: Xưa kia nơi này có núi lửa hoạt động. Đó là hiện tượng vật chất nóng chảy, từ lòng đất phun trào ra ngoài (gọi là dung nham) nguội dần, đông cứng lại thành đá ba dan. Trải qua hàng triệu năm, dưới tác dụng của nắng mưa, lớp đá ba dan trên mặt vụn bở tạo thành đất đỏ ba dan.
 8. Quan sát bảng số liệu: Cây công nghiệp Diện tích ( ha) Cà phê 494494 200200 Cao su 97 200 Chè 22 358 Hồ tiêu 11 000 Cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?
 9. Các em quan sát các hình sau
 10. Các em quan sát các hình sau
 11. MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÀ PHÊ
 12. Tưới cây
 13. Dựa vào bảng số liệu: 1. Em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên ? 2. Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò ? 3. Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì? VẬT NUÔI SỐ LƯỢNG (CON) Tây BÒBÒ Nguyên có những476 000 thuận476 000 lợi ỞđểTRÂU Tâyphát Nguyên triển chăn voi 65 nuôi được 000 trâu, nuôi bò: để có những đồngHoạt động cỏ nhóm xanh bàn tốt. chuyên chở người 2 phút và hàng hoá.
 14. BÀI HỌC: vTreân caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân coù nhöõng vuøng ñaát ba dan roäng lôùn , ñöôïc khai thaùc ñeå troàng caây coâng nghieäp laâu naêm nhö caø pheâ cao su , hoà tieâu , cheø vaø coù nhieàu ñoàng coû thuaän lôïi cho vieäc chaên nuoâi traâu boø.
 15. Củng cố Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: a)Cây cà phê được trồng nhiều nhất Đ ở Tây Nguyên. b) Đất ba dan được phun ra trực tiếp S từ núi lửa. c)Trâu, bò, voi là vật nuôi chính ở Tây Đ Nguyên.